--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

ซักฟอกรัฐบาล

พรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ 9 รัฐมนตรีคือ 1.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 2.นายกรณ์ จาติกวณิช 3.นายจุติ ไกรฤกษ์ 4.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 5.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 6.นายโสภณ ซารัมย์ 7.นางพรทิวา นาคาศัย 8.นายศุภชัย โพธิ์สุ และ 9.นายกษิต ภิรมย์ เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลบริหารแผ่นดินล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้รัฐมนตรีในรัฐบาลและบุคคลแวดล้อมกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน แสวงหาประโยชน์อย่างกว้างขวาง การบริหารไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ขาดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจล้มเหลว และขาดวินัยการเงินการคลัง

ขณะเดียวกันยังระบุว่า นายอภิสิทธิ์ไร้วุฒิภาวะการเป็นผู้นำ พูดจาไม่มีสัจจะ และยังถือ 2 สัญชาติ อีกทั้งละเว้นและปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ในทางตรงกันข้ามกลับบังคับใช้กฎหมายโดยขาดความเสมอภาค เลือกปฏิบัติ 2 มาตรฐาน จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่เคารพหลักประชาธิปไตย ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ทำลายระบบราชการ ขยายความขัดแย้งแตกแยกในสังคม ล้มเหลวในการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งวิปรัฐบาลกำหนดการอภิปรายไว้ 2 วันคือ วันที่ 8-9 มีนาคมนี้

การอภิปรายยังรวมไปถึงการยื่นถอดถอนนายอภิสิทธิ์ออกจากนายกรัฐมนตรี 7 ประเด็น ซึ่งระบุว่า ไม่ปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การตรากฎหมายและนโยบายตามที่แถลงไว้ในรัฐสภา มีเจตนาฉ้อฉล เปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆอย่างกว้างขวางมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา รวมถึงการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามครรลองคลองธรรมอีกด้วย

การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยพุ่งเป้าไปที่ 2 พรรคเท่านั้นคือ พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นคู่แข่งสำคัญทางการเมือง การอภิปรายจึงต้องทำให้ประชาชนเห็นถึงความบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด แม้ในทางปฏิบัติแล้วพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถชนะคะแนนโหวตเลยก็ตาม ไม่ว่าการอภิปรายจะมีเนื้อหาและหลักฐานแน่นหนาแค่ไหน

ที่สำคัญการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่าจะยุบสภา ปฏิวัติรัฐประหาร หรือเกิดสุญญากาศทางการเมืองจนต้องมีการใช้อำนาจพิเศษเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ตาม ซึ่งผู้มีอำนาจและฝ่ายการเมืองต้องตอบคำถามตัวเองว่า จะร่วมกันช่วยกอบกู้บ้านเมืองหรือให้ประชาชนออกมากอบกู้ประเทศชาติเหมือนประเทศในกลุ่มอาหรับและแอฟริกาเหนือขณะนี้

ที่มา. หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน
**********************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น