--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ยิ่งลักษณ์.. แต่งตั้งเสื้อแดงเต็มแผงทุก กระทรวง !!?

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 54 มีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเมือง ดังนี้
@ครม.มีมติตั้งข้าราชการประจำกระทรวง
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในหลายกระทรวง ดังนี้

กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี พล.อ.วรวิทย์ ชินนะนาวิน เป็นเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย นายเพชรวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี และน.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายโสภณ เพชรสว่าง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายประแสง มงคลศิริ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ) นายศักดา บูรณ์พงศ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี นายวรกร คำสิงห์นอก เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ) และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เป็นเลขานุการ รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี และนายเอกธนัช อินทร์รอด ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย นายนาวิน บุญเสรฐ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย นางนฤมล ธารดำรงค์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายอารี ไกรนรา เป็นเลขานุการรัฐมนตรี นายวุรวิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายชูชาติ หาญสวสัดิ์ )และนายยศวริศ ชูกล่อม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายฐานิสร์ เทียนทอง)

กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชินวัฒน์ หาบุญพาด เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นเลขานุการรัฐมนตรี นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ (พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก) นายสมบัติ รัตโน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (พล.ต.ท.ชัชจ์) นายวัน อยู่บำรุง เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์) กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายสมหวัง อัสราศี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ (นายภูมิ สาระผล) นายจิรวุฒิ สิงโตทอง เป็นเลขานุการรัฐมนตรี พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายภูมิ)

 @ส.ส.สอบตกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี 20 คน

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะผู้แทนของคณะรัฐมนตรีในการประสานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ และการเสนอแนะมาตรการเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย พล.อ.วัฒนา สรรพานิช นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล นายภาคิน สมมิตร นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ นายสุเทพ สายทอง พล.โทมะ โพธิ์งาม นายประภัสร์ จงสวน นายพิทยา พุกกะมาน พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ นางสาวมาลินี อินฉัตร นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ นายสุรชัย เบ้าจรรยา นายปรีชา ธนานันท์ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ นายวิสา คัญทัพ นางฉวีวรรณ คลังแสง นายวิบูลย์ แช่มชื่น นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ นายธวัชชัย สุทธิบงกช

 ด้านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวน 10 ราย ดังนี้ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง 2 ราย ประกอบด้วย นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ (นายยงยุทธ วิชัยดษฐ์ รองนายกฯ) พ.ต.อ.ปราณ์รนต์ สันติปราน์รนต์ (พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ) ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายก คือ นายถาวร จำปาเงิน(นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกฯ) ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายก 7 ราย ได้แก่ นายพงษ์พิเชรษฐ์ สุขจินดาทอง นายจำรัส เวียงสงค์ น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล นายถนอม สมพล นายสุรชัย ทิณเกิด น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภาภูร และ นายไพสาล ชโนวรรณ

@ทีทีอาร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 5 คน นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ครม.ยังได้อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ประกอบด้วย นางนลินี ทวีสิน นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ นางลินดา เชิดชัย และนายวรวีร์ มะกูดี

ที่มา.ประชาชาติธุรกิจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กัมพูชาแถลงการณ์อัด..อภิสิทธิ์..ชม ทักษิณ !!?

กัมพูชา ออกแถลงการณ์เปิดรับ'ยิ่งลักษณ์'เจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล การันตี'ทักษิณ ไม่มีผลประโยชน์ร่วม แฉรัฐบาล'อภิสิทธิ์'ขอเจรจาลับ

องค์การปิโตเลียมแห่งชาติกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงการดำเนินการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ไทย-กัมพูชา ในอ่าวไทย ซึ่งในการเจรจาภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลสมเด็จฮุน ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ ต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชา รวมถึงข้อกล่าวหาจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้ทำลายการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลลง โดยที่ผ่านมา รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นี้ก็มีความพยายามติดต่อเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมายังรัฐบาลสมเด็จฮุน เซ็น ด้วย

นอกจากนี้ แถลงการณ์ได้แสดงความยินดีจะเปิดการเจรจากับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกี่ยวกับเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ทั้ง 2 ประเทศ

ในแถลงการณ์ มีเนื้อหาระบุ โดยได้อ้างบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชา อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน ฉบับวันที่ 18 มิ.ย.2544 และการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วม ซึ่งเอ็มโอยูปี 2544 ไม่ใช่เอกสารธรรมดา แต่เป็นเอกสารบันทึกความเข้าใจของ 2 ประเทศ ที่ได้จัดตั้งคณะงานทางเทคนิค ขึ้นมาเจรจาในเรื่องเขตแดน ในระหว่างปี 2544 - 2550 โดย 2 ประเทศประสบความสำเร็จอย่างมาก จนกระทั่งได้เกิดข้อเสนอในหลายประการ ทั้งในเรื่องการแบ่งโซนในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ในอ่าวไทย

แถลงการณ์ ระบุว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะทำงานไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ แต่ว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์ พยายามติดต่อเพื่อเปิดเจรจาในเรื่องนี้กับทางรัฐบาลฮุน เซ็น โดยมีการประชุมระหว่างสมเด็จฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 27 มิ.ย. 2551 ที่ จ.กันดาน ใกล้กับกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระหว่างนายสุเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2552 และที่คุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน ในวันที่ 16 ก.ค.2553 ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายสุเทพ ได้แสดงความตั้งใจ และอ้างพันธะที่ได้รับมอบหมายจากนายอภิสิทธิ์ ในการดำเนินการเปิดเจรจาดังกล่าว ที่นำไปสู่คำถามจากรัฐบาลสมเด็จฮุน เซ็น ว่า ทำไมถึงต้องมีการประชุมลับ ทั้งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถเจรจากับกัมพูชาได้อย่างเปิดเผย

แถลงการณ์ ได้อ้างว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวหาการเจรจาครั้งก่อนๆ ว่า เต็มไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวมากมาย ดังนั้น รัฐบาลกัมพูชาจึงขอถามว่า ทำไมภายใต้ รัฐบาลอภิสิทธิ์ จะต้องมีประชุมลับเช่นนี้ด้วย ซึ่งประชาชน ส.ส.ของไทย และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทราบถึงการเจรจาทางลับนี้หรือไม่ ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในขณะนี้ ได้ประกาศยืนยันความโปร่งใสครั้งแรกครั้งเหล่า แล้วที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น นายอภิสิทธ์ ได้กล่าวหา พ.ต.ท.ทักษิณ ผู้ซึ่งทำงานกับกัมพูชาอย่างเปิดเผย ว่า มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับกัมพูชา นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังคงพยายามขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลสมเด็จฮุน เซ็น กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ดังนั้นกัมพูชาจึงมีความจำเป็นเปิดเผยความลับนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ยังไม่ได้ประชุมใดๆ กับกัมพูชา หรือมีข้อเสนอใดกับกัมพูชา เกี่ยวกับการเจรจาผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ตามที่นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวหาในการแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กัมพูชา ยินดีจะเปิดการเจรจาอีกครั้งในเรื่องนี้ ในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 2 ประเทศ

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กระบี่ปากแกว่ง!!?

จาก “นายกรัฐมนตรี” และ “รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง” ลดเพดานบินลงมาเหลือ แค่เป็น “คู่ปรับ” ของ “ส.ส.เสื้อแดง”??
“นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” และ “นายสุเทพ เทือกสุบรรณ” สิ้นลายเสือ หมดลายสิงห์ เมื่อยืนซดน้ำลาย กับ “ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ” และ “จตุพร พรหมพันธ์ุ”
หมดน้ำยา หมดน้ำอิ๊ว ไม่เหลือแคนดิเดท กลับมาเป็น “นายกรัฐมนตรี” แล้วล่ะท่าน
คนเราลองทำตัวเป็น “เด็กแว้น” เที่ยวไล่แจ้น ทะเลาะกับเขาได้ทุกเรื่อง?..ก็หมดความรู้ ทางยีนส์ปัญญาด้านสมอง ที่จะไปทำงานอื่นแล้วหล่ะ!!!
ไม่เชื่อ ๒ ผู้ใหญ่พรรคประชาธิปัตย์...จะลดเกรดมาเป็น “มวยวัด”?..ขาดมาตรฐาน จริง ๆนะฮ่ะ??

++++++++++++++++++++++++++++++

เรียกแขกมา “รัฐประหาร”!!
ส่งรหัสเอสโอเอส เตือนไปยัง “คุณปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ระวังตัว ไว้นะท่าน??
เขาเปิดเกมตีร่วนในสภาฯ เพื่อให้เกิดความวุ่นวายขายปลาช่อน
หวังล้มอำนาจประชาธิปไตย เสียงข้างมากของประชาชน เพื่อเป็นการฆ่าตัดตอน
เพื่อไม่ให้ “รัฐบาลปูจ๋า” เข้าไปรื้อ การเทกระจาด อนุมัติโครงการกว่า ๒ แสนล้าน วันเดียว๒๐๐ กว่าโครงการ..จึงทำทุกอย่างเพื่อให้ “สีขียว” เข้ามาล้ม รัฐบาลปู ให้พับ!!!
ถ้าปล่อยให้ “รัฐบาลปู”มารื้อ...คงเห็นการงาบอื้อ?...เขาจึงควักมือเรียกทหารไงล่ะครับ

++++++++++++++++++++++++++++++

เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น!!!
มีคอการเมือง เขาขอตอบโต้ เพื่อเอาคืน??
ที่ “นายหัวชวน หลีกภัย” ย้ำจุดยืน...ภาคใต้ ๓ จังหวัดที่รุนแรง เป็นเพราะฝีมือ ของ “อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร”
ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส รุนแรงและดับเบิลล์ความหนักหน่วง ตั้งแต่ “คุณชวน” เป็นนายกฯ ..ตามจริง ก็เห็นกันอยู่ชัด..ชัด
ยิ่งสมัยที่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นนายกรัฐมนตรี..ท่ามกลางมวลชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งภาคใต้..ปรากฎว่าสถานการณ์เพิ่มขีดความรุนแรง มาอีกอื้อ!!
ประชาชนเทใจให้ล้นหลาม...แต่ทำงานไม่ได้ความ?....ยังมาถามความรับผิดชอบ จากคนอื่นอีกหรือ??

+++++++++++++++++++++++++++++

สนิมเกิดจากเนื้อใน!!!
ถึงจะเป็นเรื่องเล็กปะติ๋ว แต่หลายคน เกรงว่าจะลามเป็นเรื่องใหญ่??
กรณี เตรียมทหารรุ่น ๑๐ เพื่อนรัก เพื่อนเลิฟ กับ “อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร” เกิดมีทัศนะวิสัย แตกแยกกับ “คุณพี่วิชาญ มีนชัยนันท์”
มองกันต่างมุม ยืนอยู่คนละข้าง อุ้ย, เราไม่ว่ากัลล์
แต่คนเขาเกรงว่า จะเป็นบาดทะยักทางใจ.. เหมือนกับความสัมพันธ์ ของ “ชวน หลีกภัย” ที่จับมือกันแน่นกับ “บัญญัติ บรรทัดฐาน”..แลกกันคนละหนุบคนละหนับ กับ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” จนพรรคเลือดสาด!!
รีบจับมือกันเร็ว...ก่อนที่จะพาพรรคลงเหว?....เกิดความล้มเหลว เหมือนประชาธิปัตย์

+++++++++++++++++++++++++++++

เป็นทหารสายเลือด “วงศ์เทวัญ”!!
ปะฉะดะ เลือดร้อนไฟแรง กับเขา เหมือนกัน???
อย่าเพิ่งมองข้ามช็อทว่า “บิ๊กอ๊อด” พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าออกอาวุธในแนวบู๊
บอกให้ทราบ “บิ๊กอ๊อด” เป็นพวกใจเกินร้อย เป็นนักรบ เลือดนักรบ
เรื่องมาศิโรราบอ่อนข้อง่ายๆ ให้กับ “กลุ่มบูรพาพยัคฆ์” คงไม่เป็นเช่นนั้น หรอก!!!
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...ระวังไว้หนา?..จะเสียท่า เดี๋ยวหาว่าไม่บอก????


ที่มา คอลัมน์:ตอดนิดตอดหน่อย,บางกอกทูเดย์
///////////////////////////////////////////////

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาลเมินเสียง ยี้ ดันตั้งแกนนำแดงนั่งเลขาฯรมต. ปัดเด้ง วิเชียร..!!?

โฆษกรัฐบาล เผยพรุ่งนี้ ครม.แต่งตั้งแกนนำแดง นั่งที่ปรึกษาฯ เลขาฯ รมต.แน่ ไม่สนเสียงค้าน ส่วนเรื่องเด้ง "วิเชียร" ยังไม่พิจารณา ฉะ ผบ.ตร.ตีโพยตีพายไปเอง

น.ส.ฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (30 ส.ค.) จะมีการเสนอตั้งแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง เข้าร่วมงานทางการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษา และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ

น.ส.ฐิติมา อ้างว่าการแต่งตั้งแกนนำคนเสื้อแดงเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองครั้งนี้ เป็นเรื่องของรัฐมนตรีแต่ละท่านที่จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน ถือเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และคาดว่าในวันนี้จะมีความชัดเจนเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ

ส่วนข่าวการโยกย้ายพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รอง ผบ.ตร.พี่ชายคุณหญิงพจมาณ ณ ป้อมเพชร อดีตภริยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัุตร เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนถือเป็นการคาดการณ์ไปเองของสื่อมวลชน และเป็นการตีโพยตีพายไปเองของพล.ต.อ.วิเชียร ทางพรรคเพื่อไทย และรัฐบาล ยังไม่มีใครพูดหรือเสนอความเห็นในเรื่องนี้

สำหรับความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ "บางระกำโมเดล"นั้น น.ส.ฐิติมา กล่าวว่า จากการที่นายกฯ และคณะ ได้ลงดูพื้นที่ พร้อมฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ทำให้มีความคืบหน้าไปมากในการแก้ไข เป็นที่ทราบกันดีว่า พื้นที่ดังกล่าเป็นเขตรับน้ำ ซึ่งหากสามารถแก้ไขที่บางระกำได้ ในพื้นที่รับน้ำอื่นๆ ก็น่าจะใช้วิธีการเดียวกันนี้ แก้ปัญหาได้ในทุกๆ จุดเช่นกัน

ที่มา: ผู้จัดการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อิหร่านเตือน หากล้มผู้นำซีเรีย จะเกิดวิกฤติภูมิภาค !!?

อิหร่านประเทศพันธมิตรซีเรียเตือนหากล้ม ปธน. อัสซาด จะเกิดวิกฤติภูมิภาค วอนต่างชาติอย่าแทรกแซง เจ้าหน้าที่รัฐซีเรียยังคงปราบประชาชน ล่าสุดบุกจู่โจมมัสยิดด้วยแก็สน้ำตาและอาวุธปืน คณะสืบสวนของยูเอ็นสรุป แม้จะยังไม่มีวิกฤติระดับกว้างทั่วประเทศ แต่ควรรีบช่วยประชาชนซีเรียจากการถูกปราบอย่างรุนแรง

สำนักข่าว AP รายงานว่าประเทศพันธมิตรของซีเรียอย่างอิหร่านได้ออกมากล่าวแสดงความเห็นว่าภาวะปราศจากผู้นำในซีเรียอาจเป็นชนวนให้เกิดวิกฤติในพื้นที่ตะวันออกกลาง ขณะที่ผู้ประท้วงหลายพันคงยังคงปักหลักชุมนุมโดยไม่หวั่นรถถังและกระสุนปืนจนกว่าประธานาธิบดีอัสซาดจะยอมลงจากตำแหน่ง

รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน อาลี อัคบาร์ ซาเลฮี กล่าวผ่านสำนักข่าว ISNA (Iranian Students' News Agency) ของอิหร่านเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ว่า "หากมีภาวะสูญญากาศทางการปกครองซีเรียเกิดขึ้นจะทำให้เกิดผลสะท้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" เนื่องจากซีเรียมี "ประเทศเพื่อนบ้านที่อ่อนไหวง่าย" และการเปลี่ยนแปลงในซีเรียอาจทำให้เกิดวิกฤติต่อภูมิภาค

AP ระบุว่าอิหร่านมีความสัมพันธ์กับซีเรียเกินกว่าประเทศที่มีมิตรภาพมายาวนาน จนเป็นที่สงสัยในหมู่ประเทศอาหรับว่าทางการอิหร่านมีจุดมุ่งหมายอะไรอยู่ และหากรัฐบาลอัสซาดล่มลงก็จะทำให้อิหร่านขาดพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้หลายประเทศมีการลุกอือเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยมากขึ้น

ทางด้านสำนักข่าว ISNA ของอิหร่านได้รายงานคำกล่าวของซาเลฮีอีกว่า การพัฒนาในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนั้นทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ ขณะเดียวกันก็บอกให้ประเทศในแถบภูมิภาคนี้คอยจับตามองการแทรกแซงกิจการภายในโดยต่างชาติ และขอร้องให้ชาวต่างชาติเลิกกระทำการแทรกแซงดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจอย่างผิดๆ

นอกจากนี้ซาเลฮียังได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีอัสซาดปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เป็นไปอย่างถูกกฏหมายและใช้ความอดทน ระมัดระวังในการปฏิบัติต่อประชาชนมากกว่านี้ แต่ก็ระบุว่าควรให้การสนับสนุน ปธน.อัสซาดและ "ความต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในซีเรียนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามแบบแผน และเชื่อว่ามีจุดประสงค์ร้ายแฝงอยู่"

เจ้าหน้าที่ซีเรียบุกถล่มมัสยิดในดามากัส

สำนักอัลจาซีร่า รายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียบุกเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมในมัสยิดกรุงดามากัสเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย

นักกิจกรรมกล่าวว่า มีประชาชน "หลายพัน" คนออกเดินขบวนไปตามท้องถนนเขตคาฟาโซเซฮ์ เขตชานเมืองฝั่งตะวันตกของดามากัส เพื่อประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีอัสซาด หลังจากเข้าทำพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าวันที่ 27 ส.ค.

ผู้เห็นเหตุกาณ์กล่าวกับอัลจาซีร่าว่า มีเจ้าหน้าที่และนักเลงของรัฐบาลเข้ามาในพื้นที่และใช้ระเบิดเสียงกับแก็สน้ำตาในการสลายการชุมนุม ด้านผู้ชุมนุมก็ได้ขว้างปาก้อนหินและแก็สน้ำตากลับเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่โต้ตอบกลับด้วยการยิงปืนเข้าใส่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย

ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าต่อว่า หลังจากนั้นผู้ชุมนุมก็ได้ถอยร่นกลับเข้าไปในมัสยิด ซึ่งมีกลุ่มเจ้าหน้าที่และแก็งค์นักเลง "ชาบีฮา" (แก๊งค์ติดอาวุธของอัสซาด) เข้าล้อม

นักกิจกรรมรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปในตัวมัสยิด จู่โจมอิหม่ามอายุ 80 ปี จนถูกนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา มีอาคารภายในบางส่วนได้รับความเสียหาย และมีประชาชนกว่า 150 รายถูกจับกุม

ขณะที่มัสยิดถูกล้อมอยู่นั้น ประชาชนก็ได้รวมตัวกันประท้วงอยู่ที่ลานกลางมัสยิด โดยนักกิจกรรมรายงานว่ามีประชาชน 5 รายได้รับบาดเจ็บเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนใส่เพื่อสลายผู้ชุมนุม

นักกิจกรรมยังได้ระบุอีกว่าในวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ยิงกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองทางตะวันออกและทางตินใต้จนมีผู้เสียชีวิต 12 ราย

ทีมสืบสวนยูเอ็น สรุปต้องรีบปกป้องประชาชนจากความรุนแรงของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ทีมสืบสวนของสหประชาชาติ ก็ได้กล่าวสรุปหลังการไปเยือนซีเรียว่า แม้จะมีความต้องการอย่างเร่งด่วนในการปกป้องประชาชนจากการใช้ความรุนแรงในการปราบปราม แต่ทางคณะของสหประชาชาติก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ได้เต็มที่เนื่องจากการห้ามปรามของรัฐบาลซีเรีย

"การที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลานั้น ทำให้ถูกจำกัดไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มที่ และขาดอิสระในการเข้าไปสำรวจสถานการณ์" ฟาร์ฮาน ฮัค โฆษกของสหประชาชาติกล่าว

"ทางคณะทำงานได้สรุปว่าแม้จะยังไม่มีวิกฤติเชิงมนุษยธรรมกว้างในระดับประเทศ แต่ก็มีความต้องการเร่งด่วนในการปกป้องประชาชนจากการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ"

เมื่อตัวแทนของสหประชาติมาเยือนเมืองฮอมส์ ก็มีประชาชนหลายร้อยมาชุมนุมที่จัตุรัสตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาล แต่ไม่นานหลังจากที่ตัวแทนของสหประชาชาติออกจากเมืองไป เจ้าหน้าที่ก็เปิดฉากยิงผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิต 3 รายจากปากคำของนักกิจกรรม

ที่มา

Iran warns of regional crisis if Syria falls, AP, 27-08-2011
Iran's Salehi warns of vacuum in Syrian gov't, ISNA , 27-08-2011
Syria security forces 'storm Damascus mosque' , Aljazeera, 27-08-2011
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เหลิม.. คุมตร.-ยธ.ภารกิจด่วนตั้ง เพรียวพันธุ์-รื้อคดีพิเศษ !?

เรียกว่าถูกตัวถูกคนทีเดียวสำหรับการแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คน โดยเฉพาะการมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ให้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งคาดหมายกันว่าจะได้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) อีกด้วย

ขณะเดียวกันการได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) อยู่ในสังกัด ซึ่งมันน่าจับตามองไม่น้อย หากพิจารณาจากความเป็นจริงในเวลานี้ในฐานะที่รับบทเป็น “หัวหน้าองครักษ์” พิทักษ์ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งในและนอกสภา

หากไล่เรียงทีละภารกิจก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่ต้องปรากฏออกมาโดยเร็ว เริ่มจากการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เวลานี้ “ในวงการ” กำลังจับตากันอยู่ว่าจะใช้จังหวะ ช่วงเวลาใดผลักดัน “พี่เมียทักษิณ” คือ พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนอีกด้วย เพราะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นคือ พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 หากพลาดหวังคราวนี้ ก็น่าจะหมดหวังค่อนข้างแน่

อย่างไรก็ดีการจะผลักดัน ให้ “พี่ชาย” ของ พจมาน ณ ป้อมเพ็ชร์ ไปถึงฝั่งฝันเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ เพราะถือว่าเป็นเครือญาติคนสุดท้ายที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายตามเส้นทางของตัวเอง เพราะหากย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆไล่มาตั้งแต่ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ลูกพี่ลูกน้องที่อุตส่าห์ไปขุดมาจาก “ทหารช่าง” บ้านนอก นอกไลน์ แต่ก็ยังได้ขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาแล้ว ถัดมาก็ดันหลัง “น้องเขย” สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ที่มีบุคลิก “เซื่องๆซึมๆ” ก็ยังได้เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการต่ออายุจนเต็มเพดานและในที่สุดก็ได้ก้าวมาถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

หรือแม้แต่ “น้องสาวคนเล็ก” อย่าง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็เถอะ ขนาดไม่ประสีประสาทางการเมืองก็สามารถผลักดันให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศจนได้

ดังนั้นก็เหลือเพียง พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ นี่แหละที่ยังไม่ถึงฝั่ง แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการแผ้วถางทางเอาไว้จนโล่ง แต่เมื่อโชคชะตาพลิกผันเกิดการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้อง “แป็ก” อยู่กับที่จนถึงวันนี้ และหากพิจารณาจากโอกาสครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องทำอย่างเร่งด่วนดังกล่าว

อย่างไรก็ดีหากจะไปให้ถึงฝัน อีกด้านหนึ่งก็ต้องเขี่ย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน คือ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ออกไปให้พ้นทางเสียก่อน แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากที่ผ่านมาก็ถือว่า “ประคองตัว” ได้ดี ภาพที่ออกมาก็ไม่ได้เอนเอียงเข้าไปอยู่ในขั้วอำนาจข้างใดข้างหนึ่งจนน่าเกลียด แม้ว่าจะเป็นอดีต ตท.12 รุ่นเดียวกับ ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ตาม

แต่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่เองที่เพิ่งพบสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้น นั่นคือการออกมาเปิดโปงเรื่อง “บ่อนการพนันกลางกรุง” และแหล่งอบายมุขขายยาเสพติดในสถานบันเทิง รวมไปถึงการแฉ “นายพลตำรวจ” รับส่วยวันละ 2 ล้านบาท ของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ จนเป็นที่ฮือฮา

หากพิจารณาผิวเผินแบบไม่คิดอะไรมากก็ถือเป็นเรื่องดี และทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้ระบาดในสังคม แต่ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งหากมองด้วยความ “ระแวง” มันก็เหมือนกับการ “รับงานมาขย่ม” ใครบางคนหรือไม่ โดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน เพื่อเป็นสาเหตุทำให้ต้องเด้งแล้วดัน พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ขึ้นมาเสียบแทนแบบเร่งด่วนหรือไม่ มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะเมื่อพิจารณาภารกิจแล้วมันต่อเชื่อมได้ทันทีนั่นคือ เฉลิม ดูแลปราบปรามยาเสพติด อบายมุข ขณะที่ เพรียวพันธุ์ ก็ดูแลยาเสพติด ช่างลงตัวจริงๆ

ขณะเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ ระหว่าง เฉลิม กับ ชูวิทย์ ก่อนหน้านี้ หากยังจำกันได้ ในช่วงที่การต่อรองในพรรคเพื่อไทยกำลังเข้มข้นกับ “เจ๊มิ่ง” มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ “นักรบห้องแอร์” ในสายตาเฉลิม เขาก็ขู่ว่าจะไปตั้งพรรคใหม่ร่วมกับ ชูวิทย์ ลงเลือกตั้งใช่หรือไม่ หากมองแบบนี้มันก็เข้าเค้าเหมือนกัน

นอกเหนือจากนี้การเปิดโปงในเรื่องบ่อนการพนัน แหล่งค้ายาเสพติด รับรองว่าแตะไปตรงไหนมันก็ต้องเจอทั้งนั้น และคนที่เป็นจำเลยก็ต้องเป็นตำรวจวันยังค่ำ และยังเชื่ออีกว่าถ้าลองไปคุ้ยที่ “บางบอน” ก็ต้องเจอแน่นอน ส่วนจะใหญ่จะเล็กนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ดังนั้นงานนี้แม้ไม่อยากขัดคอ ขัดอารมณ์หลายคนที่กำลังชื่นชมบทบาทของชูวิทย์ แต่มันก็อดที่จะชี้ให้เห็นถึงความ “ผิดปกติ” ในบางแง่มุมไม่ได้

ขณะเดียวกันอีกภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือ การ “เช็กบิล”ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีผลในทางการเมือง และเคยถูกสับเปลี่ยนในยุคที่ “ยี้ห้อย” ครอบครองกระทรวงมหาดไทย และที่ผ่านมา ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เคยประกาศเอาไว้ขณะหาเสียง ก็คง “ต้องทำทันที” เหมือนกัน และแม้ว่าจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่ในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาก่อนคงจะร่วมตรวจสอบรายชื่อกับ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงมาก่อนมันก็ย่อมรู้ลู่ทางดีอยู่แล้ว

และที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การแย้มให้ได้ยินว่ากำลังจะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ถือว่าน่าจับตาไม่น้อย รวมไปถึงคำกล่าวที่เป็นปริศนาเมื่อถูกถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ ว่าให้ “รออีก 2 สัปดาห์” ก็น่าจะเป็นสองสัปดาห์ที่ระทึกใจสำหรับบางคนแน่นอน !!

ที่มา: ผู้จัดการ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คำมั่นสัญญา !!?

หนึ่งในประเด็นการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลคือ เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งรัฐบาลได้เปลี่ยนถ้อยคำเป็นรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โจมตีว่านอกจากจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย รัฐบาลยังบิดเบือนไม่ทำตามที่หาเสียง ดังนั้น หากรัฐบาลยืนยันว่าทำทันทีไม่ได้ตามที่หาเสียงก็ต้องประกาศค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาทต่อวัน วันที่ 1 มกราคม 2555

นโยบายเศรษฐกิจที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้หลายเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนโยบายประชานิยมและสัญญาว่าจะทำทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลนั้น นอกจากขึ้นอยู่ที่เงินที่จะนำมาใช้แล้ว ยังต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย รวมทั้งกลไกในรูปแบบต่างๆ

อย่างกรณีค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการไตรภาคี แต่เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายเป็นรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ทำให้ผู้ใช้แรงงานเริ่มไม่เชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะทำได้ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ก็เห็นว่ารัฐบาลบิดพลิ้ว เพราะรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท หมายถึงค่าจ้างบวกกับค่าสวัสดิการและค่าโอที แต่ถ้าเป็นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน เป็นกฎหมายบังคับที่ไม่รวมสวัสดิการและโอที แต่ฝ่ายนายจ้างก็ต้องให้ความร่วมมือ เพราะฝ่ายนายจ้างก็รู้ดีว่าค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันยังต่ำกว่าความเป็นจริง และไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ

ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนถ้อยคำอย่างไรก็ต้องทำให้ได้ตามที่หาเสียง แล้วยังจะเป็นการพิสูจน์ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะนโยบายที่หาเสียงเป็นคำมั่นสัญญาที่เป็นความหวังอย่างยิ่งของประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและ น.ส.ยิ่งลักษณ์

กรณีค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แม้ผู้ประกอบการจำนวนมากจะคัดค้าน แต่ก็มีผู้ประกอบการที่พร้อมจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไม่ได้สะท้อนแค่ด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงคุณธรรมของนายจ้างที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้แรงงานด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและความปรองดอง รัฐบาลต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณในการแก้ปัญหาบ้านเมือง โดยยึดมั่นในนิติรัฐและนิติธรรมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

โดยเฉพาะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่สังคมทาสอย่างในอดีตที่เห็นคนเยี่ยงสัตว์ ดังนั้น ค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นเป็นแค่กำไรของผู้ประกอบการที่ลดลง แต่เป็นรายได้ที่มีความหมายอย่างยิ่งกับผู้ใช้แรงงานที่จะได้กินอิ่มนอนหลับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงต้องทำตามสัญญาปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศ

ที่มา.หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การเมืองน้ำเน่า

ยังอยู่ในวังวนเก่าๆ เรื่องราวของชาวประชาธิปไตย ในการอภิปรายวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลใหม่..

ทั้งๆ ที่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา...ประชาชนได้เปลี่ยนไปแล้ว...ประชาชนเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเกินครึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองพรรคนั้นเป็นพรรคฝ่ายค้าน

ทั้งๆ ที่โดนย่ำโดนยำทั้งในที่ลับและที่แจ้ง…

ทั้งๆ ที่ต้องสู้กับบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์มากกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์อย่างมากมาย...

ทั้งๆ ที่บัตรเลือกตั้งมีเหตุให้เข้าใจผิดและเป็นบัตรเสียโดยง่าย...จากการใช้ภาษาอย่างเฉลียวฉลาดกับบัตรเลือกตั้งที่น่าเคลือบแคลงสงสัย

พรรคประชาธิปัตย์..ต้องยอมรับในคำพิพากษาของประชาชนและทำตัวเป็นฝ่ายประชาชนในการควบคุมดูแลให้รัฐบาลใหม่ทำตามที่ให้สัญญาไว้หรือสนับสนุนให้ประชาชนได้ในสิ่งที่สมควรได้

วันแถลงนโยบาย..ไม่ใช่วันแห่งการติเตียนแดกดัน..และยิ่งไม่ใช่วันสาวไส้ของพรรคการเมืองทั้งหลาย เพราะท่านเพิ่งผ่านมหกรรมแห่งการสาวไส้กันมาอย่างสดๆ ร้อนๆ ในระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง

และยิ่งไม่ใช่...การเอาถกเถียงกันในเรื่องความจงรักภักดี...ว่าผมมีคุณไม่…

ประชาธิปัตย์ยังเหมือนเก่า..กับทุกลีลาที่โบราณล้าสมัย..ประชาชนรับไม่ได้แล้วกับการอภิปรายแบบเสียดสีใส่ไคล้..หรือตั้งคำถามโดยอาศัยเรื่องเท็จ...ประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งจากการถูกจับโกหกในเรื่องที่พูดถึงในระหว่างเป็นฝ่ายค้าน

ข้อหาดีแต่พูด...จากป้ายโชว์ของประชาชนคนหนึ่ง...ทำลายคะแนนที่ควรได้ของพรรคประชาธิปัตย์คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยหลายพันล้าน…

ประชาธิปัตย์...เอาคืนได้ ก็ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการของพรรคเสียใหม่...จากการใช้แต่การเสียดสีมีแต่วลีโวหาร..ประชาชนวันนี้รู้เช่นเห็นทันและเขาต้องการมากกว่าความบันเทิงจากการมีสภาผู้แทน...เขาเลือกคนเข้ามาทำงาน...เขาต้องการคนที่ทำให้ประเทศชาติเจริญและไม่ล้าหลัง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...อาสาเข้ามาเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์อีกครั้ง...แต่ดูจากการอภิปรายเมื่อวันวาน...ถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เขียว...เกื้อหนุน...ท่านจะเป็นฝ่ายค้านนาน 8 ปีขึ้นไป…

โดย:พญาไม้ทูเดย์,บางกอกทูเดย์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Bird EyeView คัมภีร์พิชิต ทักษิณ !!?

ผลการเลือกตั้งใน 4 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา มันได้บังเกิดเป็นคำถามมากมาย..ที่สามารถขมวดปมได้ว่าจะมีพรรคการเมืองใดสามารถยืนอยู่บนตำแหน่งที่สูงกว่าพรรคการเมืองสีแดงจาก “ไทยรักไทย 1” สู่ “ไทยรักไทย 2” เปลี่ยนผ่านมาเป็น “รัฐบาลพลังประชาชน” กระทั่งมาจรด “ครม.ปู 1” ถ้าไม่นับรวม “รัฐบาลปฏิวัติ” ไม่นับรวม “รัฐบาลที่ปฏิวัติกันแบบเงียบๆ” มาคั่นกลาง นั่นจะเท่ากับว่าตั้งแต่ปี 2544 มาจนถึงปี 2554 ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังคงเทใจให้กับพรรคการเมืองแดง ภายใต้การบัญชาการของ “อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร”..ซึ่งนั่นมันก็ล่วงเลยมาแล้วกว่า 10 ปี

ลงรายละเอียดลงลึกไปกว่านั้น ผ่านบุคลากรในการต่อสู้ฟาดฟันกันทางการเมือง จับหลักเฉพาะเงื่อนไขทางประชาธิปไตย โฟกัสไปที่หลังการล่มสลายของ “รัฐนาวาไทยรักไทย” ได้มีเหล่านักเลือกตั้งสเปกมากพรรษาบารมี แยกย้ายกันไปก่อตั้งพรรค การเมือง เพื่อลงสู่สนามเลือกตั้งหลังจาก “รัฐบาลขิงแก่” สิ้นอายุขัย “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ..พินิจ จารุสมบัติ..ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ..สมศักดิ์ เทพสุทิน..สุชาติ ตันเจริญ..สุวิทย์ คุณกิตติ..สุรนันทน์ เวชชาชีวะ..สนธยา คุณปลื้ม”..หรืออาจจะนับรวม “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เข้าไปด้วยก็ได้ในฐานะที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองเกิดใหม่ในบางช่วง และเมื่อสแกนดูชื่อบุคคลระดับนำที่ตีกรรเชียงออกจาก “รัฐนาวาไทยรักไทย” จะพบ ว่า ล้วนเป็นประเภท เซียนเขี้ยวมากพรรษาบารมี และมี ส.ส.ในคอนโทรลเป็นจำนวนมาก ว่ากันว่า

ปรากฏการณ์เลือดไหลออกในครั้งนั้น พรรคไทยรักไทย มี ส.ส.ไหลออก ในตัวเลขใกล้ๆ 100 คน และหากนำมาเขย่ารวมกับจำนวน ส.ส.ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทย มันก็มีความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งรอบใหม่ “ประชาธิปัตย์” และพันธมิตรใหม่ จะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล!!! แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอด เมื่อเหตุการณ์ตกผลึก ประเทศไทยก็มีนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ชื่อ “สมัคร สุนทรเวช” ข้ามช็อตมาที่การเลือกตั้งครั้งที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ ซึ่ง “พรรคประชาธิปัตย์” ดำรงตนอยู่ในสถานะรัฐบาลรักษาการ มีเครื่องไม้เครื่องมือและกระสุนดินดำพร้อมเพรียง แถมได้คีย์แมนใหญ่ในภาคอีสานอย่าง “เนวิน ชิดชอบ” มาเป็นตัวตัดแต้มเก้าอี้ ส.ส. พรรคเพื่อไทย

จะว่าไปแล้ว รอบนี้พร้อมรบกว่ารอบที่แล้วมาก แต่ประชาชนกลับไม่เห็นเป็นเช่นนั้น และในที่สุดก็เกิดแลนด์สไลด์ซัด “ประชาธิปัตย์” กับ “ภูมิใจไทย” ไปนั่งตบยุงในซีกฝ่ายค้านอย่างเจ็บแสบ ก่อนจะเป็นที่มาของบันทึกหน้าใหม่ทางการเมืองกับ “ปู-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยกระแสภูมิภาคนิยมยังคงเข้มแข็งเฉพาะภาคใต้ แต่ในส่วน..บรรหารบุรี..เนวินซิตี้..โคราช..ชลบุรี..ล้วนถูกเจาะไข่แดงอย่างน่าตกใจ และว่ากันว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ของคะแนนนิยมหลงทางเลยเถิดไปมากกว่านี้ พรรคขนาดเล็กและพรรค ขนาดกลาง อาจมีอันสูญพันธุ์ในเวลาไม่นานและนี่คือการบ้านข้อใหญ่ ที่พรรคการเมืองอื่นต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน แต่จะ กลับลำ สวิงสถานการณ์กลับอย่างไร

คงต้องปล่อยให้วอร์รูมพรรคเป็นฝ่ายแก้โจทย์ อย่างไรก็ดี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเยือนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ที่จะว่าไปแล้วไม่ต่างจากเมืองหลวงและเมืองรองของพรรคเพื่อไทย ได้มี โอกาสไปชื่นชมธรรมชาติ ได้เข้าถึงโครงการชุมชนเข้มแข็ง ได้พบเจอผลผลิตที่ผลิดอก ออกผลจาก “กองทุนเอสเอ็มแอล”ผมต้องยอมรับโดยดุษณีครับว่าขอนแก่นกับเมืองเลยที่ผมเคยเห็น มันได้เปลี่ยนไปมาก เนื่องด้วยปัจจุบันมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น “โฮมสเตย์” แม้ตัวบ้านด้านบนจะเป็นเรือนไม้จริง แต่พื้นบ้านชั้นล่างบ้างก็ปูด้วยกระเบื้อง บ้างก็ปูด้วยหินอ่อน

นั่นย่อมสะท้อนให้เห็นความกินดีอยู่ดีที่เปลี่ยน ไปของคนในพื้นที่ แต่หากย้อนกลับไปดู “ภูมิภาคนิยม” อันสุดเข้มแข็งในภาคใต้ ผมกลับไม่ประสบพบเจออะไรอะไรทำนองนี้ ซึ่งนั่นมันก็เป็นความต่างที่เห็นกันได้ชัด ที่ผมขออนุญาตยกออกมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง และมันน่าจะเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ที่ทุกพรรคการเมืองควรจะแนบท้ายไว้ในยุทธศาสตร์..หาก คุณอภิสิทธิ์ คุณเนวิน คุณบรรหาร หรือ คุณสุวัจน์ คิดจะสร้าง..คัมภีร์ หยุดระบอบทักษิณ..อย่าเอาแต่ว่าคนอื่นทุจริต นอกจากจับโกงเก่ง ต้องบริหารเป็นด้วย

ที่มา.สยามธุรกิจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เครือมติชน-ข่าวสด ออกแถลงการณ์โต้คำชี้แจงของคณะอนุกรรมการฯ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด ออกแถลงการณ์ชี้แจงคำแถลงของคณะอนุกรรมการฯสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ดังนี้

1.แถลงการณ์ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับว่ากำหนดประเด็นการสอบขึ้นมาเอง โดยมิได้แจ้งให้องค์กรที่ถูกสอบสวนรับทราบและชี้แจง หรือการสรุปเอาเองว่าที่ต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนั้นเพราะเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

สะท้อนข้อเท็จจริงตามที่มติชน-ข่าวสดชี้เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ดำเนินการไปด้วยความเอนเอียง มีอคติ และมีข้อสรุปล่วงหน้าเอาไว้ในใจอยู่แล้วว่าจะให้ผลสอบออกมาอย่างไร

2.เมื่อมีข้อสรุปล่วงหน้าอยู่แล้ว วิธีการสอบสวนก็ดำเนินไปตามแนวทางที่วางไว้ก่อน แม้กระทั่งการบิดเบือนข้อมูลให้รองรับความต้องการ อาทิ การระบุว่าในที่ประชุมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่มีการรายงานความคืบหน้าการสอบสวนนี้ ไม่มีกรรมการผู้ใดรวมทั้งกรรมการจากเครือมติชนที่เข้าร่วมประชุมด้วยท้วงติงหรือคัดค้านความคืบหน้าและแนวทางการสืบสวน

ทั้งที่ข้อเท็จจริงก็คือ กรรมการจากเครือมติชนซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ดังนั้นจึงมิได้รับทราบข้อมูลและวิธีการในการสอบสวน และย่อมไม่สามารถไปทักท้วงกับใครหรืออะไรได้
    
3.ความพยายามในการตอบว่าการเปิดเผยนามปากกามิใช่เรื่องผิด เพราะไม่ได้ทำให้ผู้เขียนเกิดความเสียหาย สะท้อนว่าคณะกรรมการตั้งกติกาของตนเองขึ้นมาเอง ทั้งที่เมื่อคณะกรรมการทำงานภายใต้ชื่อของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก็จะต้องเคารพและดำเนินการตามกรอบและกติกาของข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4.ในแถลงการณ์ล่าสุด มีความพยายามในการเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาโจมตีหนังสือพิมพ์ที่ถูกกล่าวหา อาทิ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ อันเป็นงานที่หนังสือพิมพ์ดำเนินการไปโดยสุจริต เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้
    
ตอกย้ำข้อสังเกตของแถลงการณ์มติชน-ข่าวสดที่ผ่านมา ว่าคณะกรรมการมีธงล่วงหน้าในการสอบสวนอยู่แล้ว เพราะเมื่อไม่ได้ดังใจในประเด็นหนึ่ง ก็เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมากล่าวหาโจมตีเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด
    
5.เมื่อประกอบกับการที่แถลงการณ์ฉบับล่าสุดนี้มิได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รวมทั้งสะท้อนข้อเท็จจริงอยู่ในตัวเองว่า คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบสวนไปโดยความเอนเอียง มีธงในการสอบสวนอยู่ก่อนแล้ว มีการบิดเบือนข้อมูลรับใช้ความต้องการส่วนตัว ขณะที่มีหลักฐานปรากฎชัดเจนว่าอนุกรรมการบางรายมีความเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากแถลงการณ์นี้

เครือมติชน-ข่าวสด ย่อมไม่สามารถรับผลการสอบสวนที่ออกมา และเห็นว่าแถลงการณ์ฉบับล่าสุดนี้ยิ่งตอกย้ำและเปิดเผยจุดยืน และเจตนารมณ์อันไม่บริสุทธิ์ของกระบวนการและขบวนการดังกล่าวได้

ที่มา.ประชาชาติธุรกิจ
+++++++++++++++++++++++++++++++


ฐิติมา เผย เฉลิม ชงให้รมต.เสนอวาระจรให้น้อยที่สุด !!?

นางสาวฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมครม.วันนี้ ว่า ในที่ประชุมครม.วันนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานให้ฉับไวรอบคอบในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่าให้มีการเบิกซ้ำซ้อนเพราะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูแลงบฯให้ทั่วถึงด้วย

นางสาวฐิติมา กล่าวอีกว่า ในการทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลที่ตนเป็นตัวหลัก ในส่วนของรองโฆษกรัฐบาลนั้นมีการเสนอชื่อในที่ประชุมครม. แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ให้รับหน้าที่ในด้านของเศรษฐกิจ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด จะรับหน้าที่ในด้านการเมือง และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเสนอชื่อ นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เข้าไปเป็นรองโฆษกฯ แต่ทั้งนี้ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้โควต้าหนึ่งคน แต่ยังไม่มีการเสนอชื่อเข้ามา หากเสนอเข้ามาก็จะเป็น 4 คน ก็จะเกินโควต้าของตำแหน่งรองโฆษกที่ปกติจะมีเพียง 3 คนเท่านั้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ส่วนเรื่องวาระจรนั้นนายกฯได้เน้นย้ำให้มีน้อยที่สุด ซึ่งเรื่องนี้เป็นผลมาจากการเสนอของร.ต.อ.ฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นด้วยเนื่องจากรัฐมนตรีบางคนมีวาระจรเยอะมากจนทำให้ดูเนื้อหาไม่ทั่วถึง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี

ที่มา.เนชั่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++

รมว.พลังงาน ขี่ม้าสีอะไร ทำไมรัฐบาล ปู-1 ถึงกล้านัก. สั่งเลิกกองทุนเสือนอนกิน..!!?

หลังสิ้นสุดการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย...ภาคประชาชนในกลุ่มต่างๆ ได้เริ่มหันมาทวงสัญญากับการใช้นโยบายหาเสียงแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์...จนถูกอกถูกใจชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะนโยบาย “ด้านพลังงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประชาชนให้ความสนใจ ไม่แพ้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท...เนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยที่คนไทยไม่สามารถขาดแคลนได้ 

ขณะที่หลายรัฐบาลต่างใช้วิธีการบริหารแก้ปัญหาไม่ให้ราคาสูง สุดท้ายกลับล้มเหลวโดยไม่เป็นท่า
แต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะรู้สึกท้าทายกับปัญหาดังกล่าว เพราะก่อนหน้านี้ได้ประกาศออกมาอย่างความมั่นอกมั่นใจถึงขั้นทำให้ประชาชนตกตะลึงว่า...

“สิ่งแรกที่พรรคเพื่อไทยจะทำหากได้เป็นรัฐบาล คือการแก้ปัญหาค่าครองชีพ ด้วยการยกเลิกกองทุนน้ำมันฯ...ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลงลิตรละ 7.50 บาทต่อลิตร...ทำให้น้ำมันเบนซิน 91 ลดลง 6.78 บาท และดีเซล ลดลง 2.20 บาท...เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุนใหญ่ เป็นต้นทุนของทุกประเภท จะให้พ่อแม่พี่น้องมาแบกรับภาระได้อย่างไร”
แต่ปัญหาเร่งด่วนเช่นนี้...เห็นจะหนีไม่พ้นจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้ากระทรวงพลังงานคนใหม่ ซึ่งก็คือ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ โดยเป็นผู้ที่จะลงมาดูแลในส่วนของพลังงานทั้งหมด

สำหรับประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่อาจจะมีในปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะประเทศไทยยังต้องมีการสั่งน้ำมันเข้าเป็นจำนวนมาก

นายพิชัย มองว่า...ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียน ก่อนอื่นเราต้องให้คนไทยมีพลังงานใช้กันอย่างเพียงพอ และมีคุณค่ามากที่สุด...ที่สำคัญ ประชาชนต้องใช้พลังงานเหล่านั้นอย่างมีความสุข คือ แบบสบายๆ ไม่เป็นทุกข์ เพราะไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

แต่ปัญหาคือ...เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร?
โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานจะทำอย่างไร หากตัดสินใจยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงก๊าซซีเอ็นจีสำหรับเครื่องยนต์เอ็นจีวี และ แอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) จะเอาเงินมาจากไหนในการอุดหนุน
เพราะกองทุนน้ำมันฯ ต้องมีไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อเกิดวิกฤติราคาน้ำมันแพง เพื่อดูแลเศรษฐกิจได้ แต่ที่ผ่านมามีการตรึงราคาเป็นระยะเวลานานเกินไปจนแทบจะถาวร ซึ่งหากตรึงนาน เกินไปก็ไม่ไหว เพราะจะยิ่งสูญเสียงบประมาณอย่างไม่สมเหตุสมผล

ในแต่ละปีประเทศไทยใช้เงินกองทุนน้ำมัน ในการอุดหนุนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนปีละหลายหมื่นล้านบาท

หากคำนวณคร่าวๆ พบว่า...การยกเลิกเก็บเงินน้ำมันเบนซิน 95 ในอัตรา 7.50 บาทต่อลิตรทำให้กองทุนฯ สูญเสียรายได้ 16 ล้านบาทต่อเดือน
ยกเลิกเก็บเบนซิน 91 สูญเสียรายได้กว่า 1,400 ล้านบาท และยกเลิกเก็บดีเซล สูญเสียรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อเดือน รวมเงินที่สูญเสียกว่า 3,416 ล้านบาท
แต่ปัจจุบันกองทุนฯ มีภาระหนักในการชดเชยแอลพีจีเดือนละ 4,000 ล้านบาท และ ก๊าซซีเอ็นจี เกือบ 400 ล้านบาท

นักวิชาการและผู้ค้าน้ำมันจำนวนมากจึงขอให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาแบบรอบคอบ เพราะน้ำมันเป็นสินค้าที่ไทยต้องนำเข้าจึงไม่มีวันที่จะควบคุมได้ หากเข้าไปคุมรัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งเหมือนกับอดีตเข้าให้อีก
นั่นเป็นปัญหาที่ รัฐบาลพรรคเพื่อไทย และ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รมว.พลังงาน มองเห็นเป็นเส้นสายโยงใยเชื่อมถึงกัน...แต่อยู่ที่ว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรให้ออกมาดี และยั่งยืน

จะแก้ด้วยวิธีการเอารายได้จากส่วนอื่นมารองรับ หรือ จะปฏิรูปการใช้พลังงานของคนไทยทั้งระบบ ยกตัวอย่างเช่น การค้นคว้าพลังงานสะอาด และรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกหนึ่งที่ดูจะสดใส และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการนั่นก็คือ...นโยบาย “ด้านพลังงานทดแทน” ที่กระทรวงพลังงานได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

โดยในส่วนของกระทรวงพลังงานต้องมีการอัดเม็ดเงิน รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการเข้าไปช่วยพัฒนาพลังงานทางเลือก...ซึ่งรัฐบาลจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยไม่ต้องไปสนใจตัวกลางหรือนายหน้าที่จ้องเข้ามาทำธุรกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์

ซึ่งในต่างประเทศ...โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ ที่มีการใช้ปริมาณพลังงานสูงลิ่ว...เขามีความคิดไปถึง “การจุดไฟในน้ำ” กันมาแล้ว
ซึ่งมันมิใช่วิธีการเอาชนะธรรมชาติ...แต่เป็นการนำหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดพลังงานทดแทนอย่างคุ้มค่า
โดยการค้นพบที่น่าทึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในห้องทดลองของ จอห์น คันเซียส (John Kanzius) นักวิจัยด้านโรคมะเร็งในเคาน์ตีอีรี เพนซีลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะที่กำลังพยายามแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยเครื่องให้กำเนิดความถี่วิทยุ เพื่อนำไปใช้บำบัดรักษาคนไข้โรคมะเร็ง โดยในระหว่างที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุลงไปในน้ำทะเล ซึ่งอยู่ในหลอดทดลอง น้ำทะเลเกิดติดไฟขึ้นมา
ปัจจุบันการค้นพบของคันเซียส ได้รับความสนใจจากแวดวงนักวิทยาศาสตร์และถูกนำไปวิจัยค้นคว้าพัฒนาเป็นพลังงานใหม่ เพื่อพัฒนาพลังงานความร้อนที่ได้จากน้ำมาใช้ประโยชน์สูงสุด

นี่เป็นตัวอย่างของวิวัฒนาการทางด้านพลังงานที่ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ ต้องมองให้ทะลุแตกฉาน...อะไรที่เหมาะสมกับคนไทย และประเทศไทย
หากประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมาก...ก็สมควรที่จะหยิบจับเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาพัฒนาและประยุกต์ใช้

เพราะส่วนใหญ่พลังงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่าง “น้ำมัน” มีต้นเหตุมาจากการทำธุรกิจเพื่อเก็งกำไรทั้งสิ้น!!
ดังนั้น...กระทรวงพลังงานต้องตัด”วงจรอุบาทว์”ดังกล่าวออกไปให้จงได้
ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับด้านพลังงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของเจ้ากระทรวงพลังงานคนใหม่ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ ด้วยการลดราคาน้ำมันทั้งเบนซิน และดีเซล ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนที่ยังต้องเติมน้ำมันราคาแพงในระยะเริ่มต้น...เพราะดูเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมายังแก้ไขไม่ถูกที่คัน

ลองนึกสภาพความเป็นจริงว่า...ประชาชนโดยเฉพาะ “คนชั้นกลาง” ที่มีรายได้พอจะถอยรถยนต์สักคันหนึ่ง...เกือบร้อยละ 30 ต้องนำรถที่ซื้อมาดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนเป็นการใช้เชื้อเพลิงแก๊ส...ซึ่งมีความประหยัดมากกว่า...แต่ผู้ใช้ก็จำเป็นต้องควักเงินจำนวนหลักหมื่นบาทเพื่อติดตั้งถังถังแก๊ส
มันเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่า...ประชาชนต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการเป็นที่พึ่งแห่งตน...เพราะรอการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มาไม่ไหว

สิ่งสำคัญที่ รัฐบาลพรรคเพื่อไทย และ กระทรวงพลังงาน ต้องคิดให้ตกผลึกเวลานี้ก็คือ...จะทำอย่างไรเพื่อให้ภาระต้นทุนการซื้อน้ำมันของประชาชนลดลง? และจะทำอย่างไรเพื่อให้มีพลังงานให้ประชาชนใช้อย่างยั่งยืน โดยการพึ่งพาประเทศอื่นให้น้อยที่สุด?

เพราะหากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานลงได้...เชื่อว่าประชาชนคนไทยจะสามารถนำเงินในส่วนที่เหลือไปเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต และคนในครอบครัว ให้เกิดเป็นรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น
มันจึงเป็นงานหนักและงานใหญ่ของ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รมว.พลังงาน...ซึ่งต้องตีโจทย์สำคัญนี้ให้แตก...มีความคิดสร้างสรรค์...และลงมือทำงานอย่างรอบคอบ
แต่สำหรับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของคนชื่อ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ ต้องบอกว่า...เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดา เพราะเขาเคยผ่านการจับงานชิ้นใหญ่ๆ มาเยอะ...และสามารถทำให้งานเหล่านั้นสำเร็จลงได้
งานเล็กๆ ไม่...แต่งานใหญ่ต้องให้พิชัยทำ!

ทั้งการเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551...และเคยเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...รวมไปถึงการเป็น “Energy Keyman” ซึ่งเหล่ากูรูด้านพลังงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากเวลานี้
เพราะเขาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ...ที่สำคัญ เป็นคนที่มองเห็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง...

โดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คงไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ ถูกจัดลำดับใน บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เป็นลำดับที่ 124 แต่สุดท้ายได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดังนั้น ผู้มีอำนาจของพรรคเพื่อไทย...รวมไปถึงคณะทีมที่ปรึกษาในการทำงานทั้งหลาย...พวกเขามองเห็นอะไรในตัว นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ

สุดท้าย...ประชาชนคงต้องจับตาดูการทำงานของเขาในวันข้างหน้า...แล้วจะรู้ว่าคนๆ นี้มีดีอะไร?! ถ้าเขาเป็น”พระเอก” จะขี่ม้าขาวมา หรือขี่ม้าสีอะไร?? เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่าได้กระพริบ!!

ที่มา.บางกอกทูเดย์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นักวิชาการให้คะแนนรัฐบาล 5.5 !!?

อาจารย์จุฬาฯ ให้คะแนนรัฐบาล 5.5. ชี้ ‘แม้ว’ แย่งซีนจ้อนโยบายทำ ‘ยิ่งลักษณ์’ ดับ ตอกย้ำ “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ” มอง ‘ปู’ เปิดตัวแถลงไม่คม

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ “สำนักข่าวเนชั่น” ถึงภาพรวมการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันแรกว่า ตัวนโยบายภาพรวมถือว่าดี แต่การแถลงนโยบายของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยังขาดความเป็นผู้นำ ยังไม่คม ไม่เด่น ใช้การอ่านเหมือนไม่ใช่เจ้าของนโยบาย ทำให้ตัวนโยบายและนายกฯไม่ได้ไปด้วยกัน

ส่วนนโยบายค่าแรง 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท และเรื่องการปรองดองยังเป็นนามธรรม หรืออาจทำได้ยาก ทำให้การทำงานตามนโยบายต่าง ๆ ที่ได้แถลงไว้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ของรัฐบาลต้องเก่งกว่านี้

ขณะที่กรณีของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศวันเดียวกัน โดยให้รายละเอียดของแต่ละนโยบายได้อย่างดีนั้น ก็เป็นไปตามสโลแกน “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ” อย่างชัดเจน เพราะพ.ต.ท.ทักษิณ คิด และกำกับนโยบาย ส่วนน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นเพียงการนำสารมาสู่สภา

"หากน.ส.ยิ่งลักษณ์ คิดนโยบายจริง ทั้งน้ำเสียง น้ำหนักของคำพูดจะดีกว่านี้ ทำให้ความเชื่อถือดูลดน้อย ขณะที่การเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ทำให้ภาพผู้นำประเทศไม่ใช่ตัวจริง หากจะให้คะแนนการแถลงนโยบายรัฐบาลตนขอให้ 5.5 จาก 10 คะแนน ส่วนคะแนน 4.5 ที่หายไป คือความเป็นไปได้ของนโยบายเป็นไปได้ยาก รวมถึงความหนักแน่นของน.ส.ยิ่งลักษณ์ในการแถลงนโยบายที่ดูน้อยลง"

ทั้งนี้ นายกฯยังขาดทักษะ และความสมเหตุสมผลของนโยบายในบางเรื่อง เพราะยังขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คิดว่าตัวนโยบายยังขาดน้ำหนัก ครม.ครึ่งหนึ่งในรัฐบาลคงทำตามนโยบายไม่ได้ ดังนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ต้องหยุดเคลื่อนไหว ปล่อยให้ 6 เดือนจากนี้ นายกรัฐมนตรีและครม.ได้ทำนโยบายให้เต็มที่ โดยพ.ต.ท.ทักษิณอยู่เบื้องหลัง แต่วันนี้ครม.บวกนายกฯเป็นมวยรอง ภาพจึงดูจืดชืดและขาดน้ำหนัก แต่ถ้าพ.ต.ท.ทักษิณปล่อย รัฐบาลอาจจะได้ 7-8 คะแนนได้

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศักดิ์ศรี.. ผู้นำประเทศต้องมี !!?

ใช้ความเครียดแค้น ถอนพาสปอร์ตแดง ถูกที่ไหนกันล่ะพี่??
ยุค “โคไมนี่”, ผู้นำอียิปต์ ยึดอำนาจ “ชาร์” เขายังไม่ยึดพาสปอร์ต แต่ประการใด
“มาร์กอส” แห่งฟิลิปปินส์ ถูกขับออกนอกประเทศ ยังให้ ใช้พาสปอร์ต กันอย่างสบาย
ถามว่า “พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร” อดีตผู้นำประเทศไทย ซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่มหาประชาชนชาวบ้านให้อยู่ดี สุขสบาย..แต่กลับถูกถอนพาสปอร์ต..เพื่อไม่ให้มีบทบาทช่วยเหลือประเทศ!!!
“ทักษิณ” เป็นผู้นำชั้นดี.....แต่ถูกกลั่นแกล้งแบบนี้?...ต้องบอกว่านี่, คือความทุเรศ??

++++++++++++++++++++++++++++++++++

เกลือจิ้มเกลือ!!!
“อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกรัฐมนตรี และ “เทพเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ” รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ถึงวันสิ้นลายเสือ??
เมื่อหลักฐาน ปูดพะเนินเทินทึก เข้าไปหาตัว
ที่สาหัสสากรรจ์เป็นอันมากส์.. ก้อ, “เทพเทือก” แหละทูนหัว
เพราะการนำร่อง นำสืบ ของ “ดีเอสไอ” ใต้คอนโทรล “ท่านอธิบดีธาริต เพ็งดิษฐ์” ดูน้ำหนักล็อกเป้า โดนเข้าอย่างจั๋งหนับ!!
“รัฐบาลอภิสิทธิ์”อยู่สุขกันทั่วหน้า...แต่ปัญหาเทลงมา?..ที่หน้า “พี่เทพ”คนเดียวได้ไงล่ะครับ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ยิ่งกว่า “กาวตราช้าง”!!!
เส้นทางชีวิตของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. คนดัง???
ยังนั่งตำแหน่ง “ประมุขสำนักสีเขียว” ได้อย่าง ไม่มีปัญหา...
แต่ที่ระเหเร่ร่อน...ถูกปรับก่อน น่าจะเป็น “พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” เสธ.ทบ. ที่จะตกหลุมอำนาจ หลุดจากอำนาจ ไปก่อนสิจ๋า
นึกเสียว่า “สมบัติผลัดกันชม” ..ยามน้ำขึ้นท่านก็ใหญ่ ยามน้ำลง ท่านก็ต้องไปตามวิถี!!!
อย่านึกอะไรให้ชอกช้ำ....ยึดหลักคำพระนำ?...ว่าสัจจะธรรม ของคนมักเป็นเช่นนี้???

+++++++++++++++++++++++++++++++++

เมื่อ “หัวโขนหลุด”!!!
“ข้าราชการ” ที่เคยพินอบพิเทา ก็โกยหนีอ้าว กันอย่างสุด...สุด???
จากที่ “อดีตรัฐมนตรีบุญจง วงศ์ไตรรัตน์” มท. ๒ เคยไปไหน...มีคาราวาน ทั้งนายอำเภอ และ ผู้ว่าราชการจังหวัด มารอรับกันสลอน
เมื่อ “คุณพี่บุญจง” ไร้ตำแหน่ง เขา...ก็บินหนี จากจร
ฉะนั้น, ขอให้ “คุณพี่บุญจง” อย่ายึดติดกับอำนาจ และวาสนา ..เห็นได้จากวันนี้, ที่เคยมีคนตามเป็นพรวน...ปัจจุบันที่บ้านท่าน กลับอันตรธานหายวับ ไม่ยอมมาปรากฎ!!!
พอไม่มีหัวโขนสวมใส่... “คุณพี่บุญจง”ก็เหนื่อยใจ?...เพราะใครต่อใคร หนีหายกันหมด

+++++++++++++++++++++++++++++++++

มาตามนัด!!!
เป็นพวกที่เลือกข้างชัด..ชัด??
ทั้ง “เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง” พิธีกรฝีปากเอกแห่งช่อง ๑๑ และ “ฟองสมาน จามรจันทร์” นักเล่าข่าวหญิงแห่งคลื่นเอเอ็มทหาร....
จากนี้,คงใส่เกียร์ถอยหลัง ไม่ได้จัดรายการเหมือนก่อน แล้วสิท่าน
เมื่อมาด้วยการเมือง ก็ต้องไปด้วยการเมือง...แม้จะมีคุณภาพเต็มร้อย แต่เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ก็ต้องไปจากคลื่น!!!!
ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยที่แน่ ๆ นี่ไม่ใช่เป็นการรังแก?...ใครอย่าสาระแน ว่าเป็นการ “ทวงแค้นคืน”??

คอลัมน์:ตอดนิดตอดหน่อย,บางกอกทูเดย์
**************************************************

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สุชาติ ธาดาธำรงเวช..โผล่เป็น ปธ.เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงอุดรฯ..!!?

ประกาศหมู่บ้านไหนเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงก่อนจะได้เงินกองทุนหมู่บ้าน กองทุน SME ก่อน ลั่นต้องนำ”ทักษิณ”กลับบ้าน

อุดรธานี (21 สค.2554) ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยชูธงแดงนำสมาชิกเดินหน้าเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งใหม่ ลำดับที่ 291 ของอุดรธานี และ เป็นหมู่บ้านแรกที่เปิดหลังจากมีการเลือกตั้ง ประกาศต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกครั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2554 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย เดินทางเป็นประธานเปิด “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย” ที่บ้านนามั่ง ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง 6 หมู่บ้าน ยกระดับเป็นตำบลเสื้อแดง ลำดับที่ 291 ของอุดรธานี และ เป็นหมู่บ้านแรกที่เปิดหลังจากมีการเลือกตั้ง โดยมีนายเพชรศักดิ์ กิตติดุษฎีกุล ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย นายอานนท์ แสนน่าน เลขานุการหมู่บ้านเสื้อแดงอุดรธานี นำชาวบ้านกว่า 1,000 คนมาร่วมงาน

นายเพชรศักดิ์ กิตติดุษฎีกุล ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หมู่บ้านเสื้อแดงคือหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชน เพราะการกระทำของรัฐบาลที่ผ่านมา บริหารงานแบบ 2 มาตรฐาน คนเสื้อแดงอุดรธานีไม่มีวันตาย หรือแตกดับ จะก้าวเดินต่อไปในฐานะผู้ริเริ่ม ที่จะทำให้หมู่บ้านเสื้อแดงเกิดจากหลักสิบ เป็นหลักร้อย หลักพัน และหลักแสน บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ป้าย “ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ที่ทุกหมู่บ้านจะเป็นสีแดง

“การผนึกกำลังแสดงพลัง ด้วยสัญญาลักษณ์เชิงต่อสู้ มีธงแดงติดไว้หน้าบ้านทุกหลังคาเรือน รวมคนเสื้อแดงตามหมู่บ้าน ตำบล จังหวัด ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย และต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกครั้ง ถึงแม้การต่อสู่ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ ที่ทุกคนต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่า แต่เราจะต้องใช้สติปัญญาที่จะก้าวต่อไป“

ในขณะที่ นายสุชาติ กล่าวในพิธีเปิดช่วงหนึ่งว่า ในการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย ต่อไปจะมีการมอบเงินกองทุนให้หมู่บ้านเสื้อแดงฯ หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุน รวมถึงกองทุน SME ให้กับหมู่บ้านเสื้อแดงอีก หมู่บ้านละ 5 แสนบาท โดยหมู่บ้านไหนเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงก่อนจะได้เงินก่อน

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มรสุมการเมืองลูกใหม่เริ่ม ตั้งเค้า เมื่อรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ หาเรื่องใส่ตัว!!?

ตามกำหนดการ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคมที่จะถึงนี้ แต่ดูเหมือนการเริ่มต้นของรัฐบาลตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นลักษณะที่เรียกว่า ’หาเรื่องใส่ตัว“ ซะมากกว่าถูกคู่กรณีทางการเมืองอย่างพรรคฝ่ายค้าน ’ตามขุดคุ้ย“

นอกจากแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ’สัญญาหน้าฝน“ ไว้เมื่อครั้งรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะถูกตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ ถูกตั้งคำถามถึงระยะเวลาเพื่อให้สัญญาเหล่านั้นเกิดผลเป็น ’รูปธรรม“ ขึ้นมาแล้ว ยังถูกถามถึงนโยบายบางอย่างว่าเป็นลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พี่ชายสืบสายโลหิตผู้เป็น ’ต้นแบบ“ ทางการเมือง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเผชิญกับความต้องการของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มุ่งเดินหน้าแสวงหาความยุติธรรมให้กับ ’มวลชน“ ผ่านข้อเสนออย่างการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้สูญเสีย 91 ศพ ศพละ 10 ล้านบาท รวมถึงข้อเสนอที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร.3 ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ มิหนำซ้ำยังโดนมรสุมจากข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ชื่อ วิม รุ่งวัฒนจินดา อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริหารจัดการสื่อมวลชน 3 ฉบับ

ทั้งหมดนี้เป็น “ความเคลื่อนไหว” ที่มีปลายทางอยู่ที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยเป็นสำคัญ ถือเป็น ’มรสุมการเมือง“ ที่ตั้งเค้าอย่างรวดเร็วกับรัฐบาลซึ่งในทาง
นิตินัยแล้วเป็น “รัฐบาลผสม” ขณะที่ในทางพฤตินัยแล้วเป็น ’รัฐบาลพรรคเดียว“ เสียงเกินกึ่งหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ

น่าสนใจว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความจงใจของพรรคเพื่อไทย เป็นความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นของมวลชนคนเสื้อแดงหรือเป็น ’สถานการณ์“ ที่ไหลมาบรรจบกันพอดี

นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ไว้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 79 ช่วงหนึ่งถึงรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ไว้ว่า

“ผมฟังจากรัฐมนตรีบางคนเล่าให้ฟังว่าในการประชุมครม. นายกฯ พูดดี ขอให้รอดูท่านชี้แจง อย่างไรก็ตาม คิดว่านายกฯ ไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงทุกข้อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงหรือ รมต. แต่ละด้านไปชี้แจงอย่างเช่นด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง แล้วนายกฯ ก็อาจจะสรุปรวบยอดเป็นเรื่อง ๆ ไป คนบริหารธุรกิจขนาดนี้คงไม่มีปัญหาในการโต้ตอบ นายกฯ เป็นผู้หญิงจึงอ่อนน้อมถ่อมตนนิดหน่อย ไม่เหมือนผู้ชายที่ตูมตาม”

ถือเป็น ’ข้อคิด“ จากนายกรัฐมนตรีคนที่ 21

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก้าวขึ้นมาท่ามกลางความคาดหวังจากคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เข้ามาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสร้างความปรองดอง พร้อม ๆ กับความไม่สมหวังจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้จึงถือว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังมีเวลาและยังเป็นที่พึ่งที่หวังของคนส่วนมากอยู่

นี่กระมังที่เป็น ’เกราะ“ ป้องกันชั้นดีให้รัฐบาลที่มา พร้อมกับความคาดหวังอย่างสูงยิ่ง ได้รับโอกาสในการทำงานและไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามสภาพความเป็นจริง และนี่แหละที่จะเป็น ’เกราะ“ ที่สำคัญหากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์จะใช้โอกาสตรงนี้ คลายปมทางการเมืองให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ

กรณี วีซ่ารัฐบาลญี่ปุ่น นั่นคือเรื่องแรก เพราะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนที่ตรงกันว่า เป็นการร้องขอจากรัฐบาลตามที่โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงข่าว เป็นการทำหน้าที่ของ รมว.การต่างประเทศที่ไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แต่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งและการดำเนินการตามกฎหมายกับ พ.ต.ท.ทักษิณ นั้นเป็นนโยบายหรือไม่ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคเพื่อไทยระบุว่า จะเร่งรัดให้เสร็จภายใน 3 เดือน ก็เป็นเรื่องที่สร้างความกังขาว่า นี่ใช่เรื่องที่รัฐบาล ’สัญญา“ ไว้ว่าจะทำทันทีหรอกหรือ

ยิ่งความเคลื่อนไหวของแกนนำคนเสื้อแดง ที่แม้จะมี ’บางฝ่าย“ เห็นว่าไม่ควรเคลื่อนไหวเพราะจะกลายเป็น ’ภาระ“ กลายเป็นประเด็นไปกลบเกลื่อนความพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ดูเหมือนแกนนำบางส่วนก็ยังคงเดินหน้า ทั้งการมีข้อเสนอศพละ 10 ล้านบาท ทั้งการใช้ตำแหน่ง ส.ส.ประกันตัว ’แนวร่วม“ ทั้งการจัดการชุมนุมรำลึกถึงเหตุการณ์

หรือกรณี ’ข้อหา“ ที่กรรมการบริหารพรรคถูก ’กล่าวหา“ ว่ามีส่วนเข้าไปจัดการบริหารสื่อ

ทั้งหมดนี้แม้จะถูกมองว่าเป็น ’ด้านลบ“ กับรัฐบาลและทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตกเป็นเป้าทางการเมืองและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าแก้ไขปัญหา แต่หากมองโดยดูจากประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหากจะต้องใช้เวลา เพราะตามธรรมชาติของการเป็นรัฐบาลมี ’น้อยมาก“ และเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ยิ่งอยู่นานคะแนนความนิยมทางการเมืองจะยิ่งสูงขึ้น

ตามธรรมชาติของคนทำงาน ย่อมมีข้อตำหนิติติงเป็นธรรมดา ยิ่งทำแล้วงานไม่เข้าก็ยิ่งสร้างความเสียหายไปอีกเท่าทวีคูณ ดังนั้น การเดินทางทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ ให้มีพื้นที่ การเดินหน้าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของมวลชนคนเสื้อแดง จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นอย่างแรก พร้อม ๆ กับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

เป็นการเลือกที่จะเดินไปพร้อมกัน มากกว่าการเลือกที่จะก้าวด้านหนึ่งด้านใดออกไปก่อน

การที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทย พร้อมสรรพ ทั้งมวลชน ทั้งการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ผ่านการเลือกตั้ง ทั้งการได้เป็นรัฐบาล ถืออำนาจรัฐ และการมี ’ทุน“ สนับสนุนทางการเมืองที่มโหฬาร ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่รณรงค์เพื่อเช็กเรตติ้งการเมืองผ่านการ ’โหวตโน“ และพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ยังอยู่ในสภาพ ’แพแตก“

ที่สำคัญ รัฐบาลยังไม่ได้ตอบสนองต่อ ’ความหวัง“ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ เงินเดือนปริญญาตรี 1.5 หมื่นบาท ลดภาษีนิติบุคคล เริ่มโครงการรับจำนำข้าว ฯลฯ

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงมีสภาพอย่างที่เห็นคือ เดินไปพร้อม ๆ กันทั้ง 2 ทางทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่อง พ.ต.ท.ทักษิณและคนเสื้อแดง

แต่ ’โอกาส“ ในทางการเมืองนั้นมีเวลา แต่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้ไปอย่างพร่ำเพรื่อ

สภาพวันนี้จึงเหมือนกับว่ารัฐบาลกำลัง ’เล่นเกมเร็ว“ เพราะเชื่อว่า ความเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ข้างหน้าทางการเมืองอย่างการกลับมาของคนบ้านเลขที่ 111 จะผลิกโฉมหน้ารัฐบาลอีกครั้ง.

ที่มา: เดลินิวส์
////////////////////////////////////////////////

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิตติรัตน์

จะมีสักกี่คน...ที่ปฏิเสธตำแหน่งรัฐมนตรี เท่ากับที่ กิตติรัตน์ ณ ระนอง เคยปฏิเสธมา...

กระบี่สำคัญที่ทำให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...ได้รับความเชื่อถือในระดับที่เป็นสากลเช่นปัจจุบัน... ก็คือเขา...

กิตติรัตน์...ขอวางมือในขณะที่คนทุกๆ ฝ่ายขอร้องให้เขาอยู่ต่อ...

จะมีสักกี่คนที่ได้รับการเสนอให้ทำงานและบริหารในกิจการขนาดใหญ่เกือบจะทุกชนิด แต่เขาเลือกที่จะไปอยู่กับฟุตบอลและอยากจะสร้างฟุตบอลไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลก

แค่ 6 ปี... หลังจบปริญญาตรี...เขาเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของบริษัทมหาชน...

20 ปีหลังปริญญาตรี เขาเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...หลายฝ่ายคิดว่าเป็นส้มหล่น...เพราะคนที่ถูกวางตัวไว้ก่อนหน้า... ไม่ว่า โอฬาร ไชยประวัติ หรือ วิชิต สุรพงษ์ชัย... ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพ แม้แต่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ... กิตติรัตน์ ก็ได้รับการทาบทามวางตัว

กับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์... และนโยบายรับจำนำข้าวในราคาตันละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท... นี่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นความเป็นความตายของรัฐบาลนี้...

ถ้ารัฐบาลนี้ทำได้... ความจนของชาวนาไทยก็จะสิ้นสุด...ธุรกิจราคาล้านๆ บาท... ที่เกี่ยวข้องพัวพันกับประเทศต่างๆ เกือบจะทั่วโลก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไทย... จึงต้องพึ่งพาคนที่เธอไว้ใจและเชื่อถืออย่างที่สุด

การกำจัดคนกลางออกจากวงการค้าข้าว... คือการเผชิญหน้ากับ...ขบวนการมาเฟียที่มีอายุยืนยาวที่สุด การช่วงชิงความมั่งคั่งมั่งมีจาก มาเฟียข้าว เอามาจ่ายแจกให้กับชาวนา...ย่อมต้องเผชิญกับอิทธิพลและคลื่นลมมากมาย

นี่อาจจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ กิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์...

ยิ่งใหญ่เพราะว่า 100 ปีที่ผ่านมา...บนความยากจนข้นแค้นของชาวนา...ได้สร้าง ธนราชันย์ขึ้นมาเป็นเจ้าของของ...สถาบันการเงิน...ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศนี้

โดย:พญาไม้ทูเดย์,บางกอกทูเดย์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อยู่ในใจประชาชน!!

“ซุเปอร์พี” พินิจ จารุสมบัติ ยังเสมอต้นเสมอปลาย ขยันขันแข็ง ออกไปพบปะกับชาวหนองคายทุกคน??
ใครมีสารทุกข์สุขดิบ เดือดร้อนประการใด “อดีตรัฐมนตรีพินิจ” ก็เป็นธุระแก้ไขทันที
อีกทั้งสร้างเกียรติคุณให้ชาวหนองคาย โดยไปทอดผ้าป่าสามัคคี หาเงินสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้โรงเรียนวิสิทธิ์อำนวยฯ เป็นบ่อเกิดทางปัญญา ชั้นดี
สิ่งใดที่ทำให้ “ชาวหนองคาย” อยู่ดี กินดี เรียนดี มีความรู้ “อดีตรัฐมนตรีพินิจ” เดินหน้าทำอย่างไม่หยุดยั้ง!!!
เป็นนักการเมืองที่คบได้สนิทใจ....ใครมีอะไร... “คุณพี่พินิจ” ก็ลงแก้ไขให้ทุกครั้ง???

++++++++++++++++++++++++++++

ทำ “ประเทศชาติ” ให้สะอาด!!!
หยุด! ไม่ให้ “ยาเสพติด” ได้ระบาด???
ต้องบอกว่า...นโยบายของสมาชิกบ้านเลขที่ ๑๑๑ “อดีตรัฐมนตรีสุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน...ทำให้เยาวชนไทย ห่างไกล ยาเสพติด
“ท่านสุวัจน์” นำนักกีฬาระดับบิ๊กซุเปอร์โฟร์ ทั้ง เทนนิส-สนุกเกอร์-กอล์ฟ มาเป็นแบบอย่าง ให้เยาวชนเดินตาม จนท๊อปฮิต
ทุกวันนี้, เยาวชนไทย ต่างหันมาเล่นกีฬากันอย่างสร้างสรรค์ ไม่หมกมุ่น งมงาย อยู่กับยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ.. ทำให้อนาคตของชาติ กระปรี้กระเปร่า พากันสุขสรรค์!!!
เครดิตแห่งความดี....ขอยกให้ “คุณพี่สุวัจน์”คนนี้?...เอาไปรับประทานเต็มที่ขอรับท่าน

+++++++++++++++++++++++++++++++++

“ทองแท้” ผู้ไม่ กลัวไฟ!!!
เป็นน้ำโพลารีสชั้นเยี่ยม เป็นนักการเมืองชั้นยอด..ขอบอกว่า “คุณอนุชา บูรพชัยศรี” ส.ส.กทม.เขต ๔ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนักการเมืองน้ำใหม่????
อนาคตใสปิ๊ง รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจ เสมอมา
นับแต่เป็น “ผู้แทน” มีแต่ผลงานที่เข้าต๊า..เข้าตา
ไม่สร้างปัญหา,แบ่งแยกสีเสื้อใด ๆ ..เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพ และเดินสายกลาง สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติ...ดูอนาคตกันแล้ว “คุณอนุชา บูรพชัยศรี” น่าได้เป็นรัฐมนตรี!!!
ประชาธิปัตย์กลับมาใหญ่...เก้าอี้รัฐมนตรีก็ไม่ไปไหน..ต้องหล่นใส่ “คุณอนุชา”จ๊ะคุณพี่

+++++++++++++++++++++++++++++++++

จัดแถวเรียงหนึ่ง ไปเรียบร้อย!!
ชื่นมื่น ชื่นชม “รัฐมนตรีปู ๑” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เก๋ไก๋กว่า “รัฐมนตรีอภิสิทธิ์” มิใช่น้อย?
มาดูแถวสองกันบ้าง...ผู้ที่จะเข้ามาเป็น “ประธานที่ปรึกษาความมั่นคง” กลั่นกรองงานให้กับ “คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรี
ยืนตะเบ๊ะท่าฮึกเหิม อยู่ตรงนู้น ก้อ, “พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี”
จะเข้ามามีบทบาท เป็นหูเป็นตา ดูแลกระทรวงกลาโหม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศอ.บต.” และ กองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ “กอ.รมน.”
ใครที่จะมาจับ “คุณยิ่งลักษณ์” ดองเป็นปูเค็ม คงไม่ง่ายคงไม่หมู!!
เมื่อมี “บิ๊กพัลลภ”เป็นแบ็ค....ขืนใครตะลุยแหลก?...ต้องแหกด่าน “บิ๊กพัลลภ”ก่อนถึงตัว “นายกฯปู”??

++++++++++++++++++++++++++++++

เป็น “เงื่อนไข” ข้อเดียว!!!
ที่นายกฯหญิงแห่งประเทศไทย “คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไม่ให้แดงเข้ามาเกี่ยว??
เพื่อไม่ให้กระแส ที่กราดเกรี้ยว ลงมาเล่นงาน “รัฐบาลปู๑” แบบโหมกระหน่ำ..
แต่รับประกันซ่อมฟรีว่า ภายใน ๖ เดือน “นปช.แดงทั้งแดง” ต้องได้เป็น “รัฐมนตรี”อย่างสง่างาม
ทั้ง “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” และ “จตุพร พรหมพันธ์ุ” คิดจะกินอาหารให้อร่อย ก็ต้องคอยใจเย็น..เย็น!!!!!
รัฐมนตรีได้เป็นแน่นอนล่ะน้อง...อดใจอย่าได้เรียกร้อง?..ถึงเวลายังไง ก็ต้องได้เป็น???

ที่มา:ตอดนิดตอดหน่อย,บางกอกทูเดย์
//////////////////////////////////////////////////////////////////

ถอดถอน.. คนเคยกันเองที่ เล่นกันแรง !!?

รัฐบาลควรมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมากกว่าที่จะต้องออกมาชี้แจงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง

นายนพดล ปัทมะ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่ในอดีตสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชนก็เคยนั่งเก้าอี้เดียวกับ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.การต่างประเทศมาก่อนให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 18 ส.ค.

ก็เป็นเรื่องที่ใช่เลย ที่รัฐมนตรีหน้าใหม่ พึงระวังไว้ว่าไม่ควรไปทำอะไร ’นอกลู่นอกทาง“ และทำการในลักษณะเพื่อคนหนึ่งคนใด ยิ่งในช่วงที่รัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยแล้ว ยิ่งไม่สมควรจะทำ

แต่การที่ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง อดีต รมว.วัฒนธรรมและ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา แถลงข่าวระบุว่า จะยื่น ’ถอด
ถอน“ นายสุรพงษ์ โดยใช้เสียง 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดหรือ 125 คน จากนั้นยื่นต่อประธานวุฒิสภา ขณะเดียวกันก็ดำเนินคดีอาญากับนายสุรพงษ์และอาจจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.หากเข้าข่าย

กรณีนี้ไม่ใช่จู่ ๆ พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านจะลุกขึ้นมา ’ชงเองกินเอง“ แต่เป็นข่าวที่ปรากฏออกตามสื่อมวลชนและมาจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งจากตัวนายสุรพงษ์เอง จากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและจากโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละส่วนพูดไม่ตรงกันเอาซะเลย

เรื่องนี้ถือเป็น ’เรื่องใหญ่“ ที่คนระดับรัฐมนตรีไม่ควรไปดำเนินการเช่นนี้

ที่สุดแล้ว นายสุรพงษ์ ก็กลายเป็น ’รูโหว่“ ของรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ไปจนได้

แต่หากดูโจทก์ ดูจำเลยแล้วจะพบว่า ครั้งหนึ่งนายนิพิฏฐ์กับนายสุรพงษ์ เคยกอดคอสู้คดีกับ พ.ต.ท.ทักษิณ มาด้วยกัน

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ทวิตเตอร์ ผ่าน @SatitTrang เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า สมัยสุรพงษ์เป็น ส.ส.ปชป.ไม่เคยจับงานด้านต่างประเทศเลย ภารกิจตอนนั้นคือตรวจสอบทักษิณเรื่องโทรคมนาคม ไปดูรายงานการประชุมสภาได้ และสุรพงษ์มีบทบาทต้านทักษิณแข็งขันมากเพราะอยู่ไอบีเอ็มมาก่อน จนถูกฟ้องมีคดีต้องให้นิพิฏฐ์ช่วยจึงรอดมาได้ เวลามา ปชป.ตอนนั้นสุรพงษ์มักจะมาพร้อมคำทำนายต่าง ๆเรื่องการหมดอำนาจของทักษิณ จนคนใน ปชป.งงจนวันนี้ว่าสุรพงษ์คนนี้คนเดียวกับตอนนั้นรึเปล่า

แต่การเมืองก็อย่างที่รู้ ’ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร“ และนายสุรพงษ์ก็ไม่ใช่ ’ครั้งแรก“ นายนพดล นั้นเคยมาก่อนและเป็นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ ถูกเบรกกระแสจาก’นักร้องอาชีพ“ อย่าง นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย

“พรรคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่าในช่วงปลายรัฐบาลรักษาการพรรคประชาธิปัตย์ มีการทิ้งทวนหลายโครงการซึ่งพรรคจะยื่นเรื่องให้รัฐบาลใหม่ตรวจสอบ โดยเฉพาะโครงการประกวดราคาก่อสร้างบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกหรืออีสวอเตอร์ มูลค่า 900 ล้านบาทน่าจะมีการล็อกสเปก โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 1,909 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินและสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 645 ล้านบาท ที่มีเวลาในการเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาสั้นมาก”

ส.ส.มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ชาติ หากเห็นว่าไม่ชอบมาพากล ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนเหมือนที่ร้อง ’รายวัน“ สมัยเป็นฝ่ายค้าน คงต้องปล่อยให้เป็นไปตาม ’กระบวนการ“ เพราะหากไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ไม่เห็นจะมีอะไรให้ต้องกลัว แค่เริ่มยังโดนขนาดนี้ เป็นห่วงขาเก้าอี้เจ้ากระทรวงบัวแก้วซะจริง ๆ.

ที่มา: เดลินิวส์
/////////////////////////////////////////////////////////////

ตร.เร่งพิสูจน์ 169 ศพสงสัยเป็นเสื้อแดง-ฝัง 3 วัดระยองช่วงปี 53 !!?

พล.ต.ท. สัณฐาน ชยนนท์ ผบช.สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับคำสั่งจากพล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม และพล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ รองผบ.ตร. ให้เดินทางเข้าตรวจสอบในพื้นที่ต.ชากพง และต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าสงสัยมีการนำศพนับร้อยศพมาฝังไว้ที่วัดในอ.แกลง เมื่อปี 2553 และยังสงสัยว่าอาจเป็นศพนปช.-คนเสื้อแดงที่ร่วมชุมนุมประท้วงช่วงเม.ย.-พ.ค.2553 แล้วหายสาญสูญไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.สัณฐานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับพ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง พ.ต.ท.นาวิน ธีระวิทย์ รองผกก.สภ.บ้านกร่ำ จ.ระยอง นายบัญญัติ เศียรเขียว ปลัดฝ่ายความมั่งคงอำเภอแกลง นายระพินทร์ พรานนท์สถิตย์ แกนนำคนเสื้อแดงระยอง พร้อมกลุ่มคนเสื้อแดง โดยเริ่มตรวจสอบจุดแรกที่วัดคลองตากวา หมู่ 1 ต.ชากพง ซึ่งมีพระอธิการวิรัตน์ อติวีโร เป็นเจ้าอาวาส

พระอธิการวิรัตน์ ให้การว่า ช่วงเดือน ส.ค.2553 มีนายพิทักษ์ ไม่ทราบนามสกุล และนายตี๋ ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งทำงานอยู่ที่สมาคมพุทธสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงนำศพมาฝังไว้บริเวณวัด โดยแจ้งว่าได้นำศพเหล่านี้มาจาก จ.ชุมพร เป็นศพไร้ญาติ และพ้นคดีทางกฎหมายหมดแล้ว ขอนำมาฝังเอาไว้ที่วัดแห่งนี้ก่อน จากนั้นปี 2555 จะขุดศพนำไปเผารวมกันทั้งหมด

“อาตมาไม่เคยเห็นสภาพศพว่าเป็นอย่างไร เพียงเขาบอกว่ามีเพียงแต่กระดูก ห่อผ้าขาว ใส่โลงมา ใส่บนรถเทรลเลอร์ 18 ล้อมาที่วัด แล้วใช้รถแบ็กโฮขุดหลุมฝัง บริเวณสวนป่ารอบๆ หน้าวัดไว้เป็นแถวยาว ศพที่นำมาฝังไว้ 72 ศพเป็นผู้ชายทั้งหมด”พระอธิการวิรัตน์กล่าว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบบริเวณที่พระอธิการวิรัตน์ให้การว่า เป็นที่ฝังศพทั้ง 72 ศพบริเวณด้านหน้าวัดคลองตากวา พบมีหลุมฝังศพจริง มีหลุมศพอยู่เรียงรายเป็นแถวยาวประมาณ 500 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งอายัดศพทั้งหมดเอาไว้ และมีคำสั่งห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปในบริเวณดังกล่าว และห้ามเคลื่อนย้าย ศพออกเด็ดขาด

ต่อมา ตำรวจและคณะเดินทางไปต่อไปที่วัดห้วยยาง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยาง พบพระครูสังฆรักษ์ วุฒิสาโร เจ้าอาวาส ซึ่งให้การว่ามีคนนำศพมาขอฝังในพื้นที่วัดช่วงดังกล่าวจริง โดยพระครูสังฆรักษ์พาไปดูหลุมฝังศพอยู่ในป่าสวนยางด้านหลังวัด ซึ่งมีจำนวน 65 หลุมศพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบที่วัดสมอโพรง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนั้น พบหลุมฝังศพอีกจำนวน 32 หลุมศพ เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดหลุมศพทั้ง 2 วัดจำนวน 97 หลุมศพ ซึ่งเมื่อรวมกับที่วัดคลองตากวา จำนวน 72 หลุมศพแล้วมีทั้งสิ้น 169 หลุมศพ

พล.ต.ท.สัณฐานกล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ให้มาตรวจสอบศพเหล่านี้ว่าเป็นศพใครมาอยู่ที่ จ.ระยองได้อย่างไร เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่หายไปจากการชุมนุมประท้วงครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะมีคนเสื้อแดงหายไปเป็นจำนวนมากในการชุมนุม จึงสั่งอายัดศพทั้งหมด และต้องมีการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าศพเหล่าเป็นใครมาจากไหน ต้องพิสูจน์ด้วยการตรวจดีเอ็นเอทุกศพ ทั้งนี้ วันเดียวกันนี้ได้สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้หมดแล้ว ไม่ว่าคนที่ไปเอาศพมาฝัง ใครเป็นคนให้เอาฝัง มีหนังสือรับรองการตายหรือไม่ ที่มาที่ไปของศพเหล่านี้

“จากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดทั้ง 3 แห่งทราบว่าศพจำนวนมากดังกล่าวถูกนำมาฝากฝังไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. 2553 ไม่มีหลักฐานการตายที่ชัดเจน โดยทางมูลนิธิพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อ.แกลง นำมาจาก จ.ชุมพร มาฝากฝังไว้และจะทำการขุดในปี 2555 โดยในเบื้องต้นได้สั่งอายัดศพทั้งหมดไว้ และในวันที่ 19 ส.ค.นี้ จะดำเนินการขุดหลุมฝังศพขึ้นมาตรวจสอบดีเอ็นเอ” พล.ต.ท.สัณฐาน กล่าว

ด้านพ.ต.ท.นาวิน ธีระวิทย์ รองผกก.สภ. บ้านกร่ำ กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจศพปริศนาที่นำมาฝังไว้ในพื้นที่สภ.บ้านกร่ำ เบื้องต้นสอบสวนทราบว่ามีมูลนิธิแห่งหนึ่งในอ.แกลง ได้นำศพไร้ญาติมาฝากฝังไว้ที่จริง พบว่าจำนวน 169 ศพ จึงแจ้งอายัดหลุมฝังศพทั้งหมดไว้แล้ว 169 หลุม พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าอยู่ที่วัดคลองตาวา อ.แกลง เพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความชัดเจนต่อไป

ที่มา.ข่าวสดรายวัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำเตือนก่อนคุณทักษิณไปญี่ปุ่น: ใครฉลาด? ใครเป็นผู้ร้ายข้ามแดน?

โดยวีรพัฒน์ ปริยวงศ์เมื่อ 15 สิงหาคม
นักกฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลทุนฟุลไบรท์) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ที่มา facebook.com/verapat.pariyawong

พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่ามีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตซื้อขายที่ดินย่านรัชดาภิเษก ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี แต่คุณทักษิณเห็นว่าคำพิพากษานั้นไม่เป็นธรรม จึงปฏิเสธการจับกุมโดยหลีกไปอาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณทักษิณได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจที่ประเทศญี่ปุ่น และมีการให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทย แม้จะมีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ยอมรับว่าได้หารือเรื่องดังกล่าวกับทูตของญี่ปุ่นก็ตาม (http://bit.ly/p91HBp)

ล่าสุด (15 สิงหาคม 2554) สำนักข่าว Kyodo ประเทศญี่ปุ่นรายงานการแถลงข่าวโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลญี่ปุ่นว่า กงสุลใหญ่แห่งญี่ปุ่น ณ ดูไบ ได้ออกหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่ออนุญาตให้คุณทักษิณสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ หลังได้รับการร้องขอจากรัฐบาลไทย (“in response to a request from Thailand” http://bit.ly/qVFL8h)

สำนักข่าว AFP รายงานคำแถลงข่าวของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นในทางเดียวกันว่า รัฐบาลไทยได้แจ้งว่าไม่มีนโยบายห้ามคุณทักษิณเดินทางไปประเทศอื่น และขอให้ประเทศญี่ปุ่นออกวีซ่าให้คุณทักษิณ (“The Thai government… takes a policy of not prohibiting former prime minister Thaksin from visiting any country and requested that Japan issue a visa” http://bit.ly/mRPUg2)

หากคำพูดของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพอเชื่อถือได้ สื่อมวลชนไทยสมควรต้องกลับมาถามรัฐบาลไทยที่เพิ่งเข้ามาทำงานไม่กี่วันว่า ที่มีคนบอกว่ารัฐบาลไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าครั้งนี้นั้น ใครพูดจริง ใครโกหก???

ความจริงหากจะพูดให้ดูดีหน่อย ก็น่าจะบอกว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ข้อ 12 แห่งสนธิสัญญา ICCPR ซึ่งทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องเคารพ) ก็รับรองสิทธิเสรีภาพของคุณทักษิณให้สามารถเดินทางได้อย่างเสรีภายในประเทศใดประเทศหนึ่งได้ หากคุณทักษิณเข้าไปในประเทศนั้นโดยถูกกฎหมาย

อีกทั้งรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 82 ก็สื่อความให้รัฐบาลไทยต้องเคารพสิทธิมนุษยชนข้อนี้ แน่นอนว่าหากคุณทักษิณเดินทางเข้ามาสู่เขตบังคับของกฎหมายไทย ไทยก็ย่อมต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย

ในเมื่อสุดท้ายคุณทักษิณก็ยังคงเป็นมนุษย์ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งติดตัวคุณทักษิณอยู่แต่เดิมก็มิได้หายไปไหน การที่คุณทักษิณได้รับวีซ่าญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายเพื่อเดินทางไปแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ หรือแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ จึงมิใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย และก็คงอยู่นอกอำนาจที่รัฐบาลไทยจะไปห้ามญี่ปุ่นได้ ไทยจะไปยุ่มย่ามเรื่องภายในก็จะหาว่าแทรกแซงและผิดกฎบัตรสหประชาชาติ

อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1953 แก้ไขล่าสุด ค.ศ. 2009 มาตรา 5-2 ได้เปิดช่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสามารถออกวีซ่าพิเศษให้กับผู้ที่ต้องโทษจำคุก เช่น คุณทักษิณ ให้เข้าญี่ปุ่นได้ หากเห็นว่าเป็นกรณีสมควร

แต่เมื่อรัฐบาลไทยไม่เคยชินกับการอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชน และดันมีคนใจดีไปช่วยขอวีซ่าจนกลายเป็นข่าว จนมีผู้ตั้งประเด็นว่าเป็นการทำให้การจับกุมคุณทักษิณลำบากขึ้นและผิดกฎหมายนั้น เป็นการฉลาดหรือไม่ ก็น่าคิดอยู่!

ใครเป็นผู้ร้ายข้ามแดน?

เกิดคำถามตามมาว่า ในเมื่อคุณทักษิณมีความผิดตามกฎหมายไทย ถูกศาลฎีกาไทยพิพากษาจำคุก 2 ปี แล้วหากคุณทักษิณเดินไปญี่ปุ่น ไทยจะขอให้ญี่ปุ่นส่งตัวคุณทักษิณกลับมารับโทษในประเทศไทยในลักษณะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่?

ตอบว่าไทยขอได้ แต่ญี่ปุ่นจะส่งตัวคุณทักษิณมาหรือไม่ เป็นไปได้ยาก หากตอบโดยไม่ต้องนึกถึงข้อกฎหมายใดๆ การที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้คุณทักษิณเข้าเมืองมากล่าวสุนทรพจน์และเยี่ยมผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษ แล้วค่อยเข้าจับกุมส่งตัวนั้น คงจะดูแปลกอยู่

และหากพิจารณาในข้อกฎหมาย ก็จะพบอุปสรรคหลายด่าน ดังนี้

ด่านที่ 1: ไทยและญี่ปุ่นยังไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน

จริงอยู่ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2552 ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามสนธิสัญญาอีกฉบับ คือสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ซึ่งอาจมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ความจริงสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับกรณีที่ไทยจับคนญี่ปุ่นที่ทำผิดกฎหมายไทย แล้วอาจส่งตัวคนญี่ปุ่นนั้นกลับไปจำคุกที่ญี่ปุ่นตามโทษกฎหมายไทย ในทางเดียวกัน ญี่ปุ่นก็อาจส่งตัวคนไทยที่ทำผิดกฎหมายญี่ปุ่นกลับมาจำคุกที่ไทย

แต่กรณีคดีของคุณทักษิณนั้น เป็นกรณีที่คนไทยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายไทย จึงไม่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว (นอกจากคุณทักษิณเข้าญี่ปุ่นแล้วดันทะลึ่งทำผิดกฎหมายบ้านเขาแล้วถูกจำคุก ไทยก็อาจขอให้ส่งตัวมาได้)

ด่านที่ 2: ไม่มีสนธิสัญญาก็ส่งได้ แต่ส่งยาก

การที่ไทยและญี่ปุ่นไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ไม่ได้แปลว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะทำไม่ได้ เพียงแต่ทำได้ยาก เพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องอาศัยกฎหมายภายในประเทศและ “วิถีทางการทูต” (diplomatic channel)” ซึ่งอาศัยดุลพินิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสำคัญ

ด่านที่ 3: กฎหมายไทยให้อำนาจนักการเมือง ไม่ใช่อัยการ

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ให้อัยการสูงสุดของไทยมีอำนาจวินิจฉัยว่าจะร้องขอให้ญี่ปุ่นส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ แต่กระนั้น กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้ “คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นอย่างอื่น” ได้ กล่าวคือหากอัยการสูงสุดต้องการขอ แต่คณะรัฐมนตรีไม่ต้องการให้ขอ สุดท้ายก็ขอไม่ได้

ด่านที่ 4: กฎหมายญี่ปุ่นไม่ให้ส่งฟรีๆ

แม้หากสุดท้ายคณะรัฐมนตรีไทยไม่ขัดข้อง ก็มิได้แปลว่าไทยขอแล้วญี่ปุ่นจะให้ทันที แต่กฎหมายภายในของประเทศญี่ปุ่น คือ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1953 แก้ไขล่าสุด ค.ศ. 2004 กำหนดว่า นอกจากฝ่ายไทยต้องส่งคำขอพร้อมเอกสารรายละเอียดที่เข้าเงื่อนไขต่างๆแล้ว มาตรา 3 ยังบังคับว่า ไทยต้องให้คำมั่นว่าจะส่งตัวผู้ร้ายจากไทยไปที่ญี่ปุ่นในลักษณะต่างตอบแทนอีกด้วย (reciprocity) กล่าวโดยง่ายก็คือ หากไทยไม่มีผู้ร้ายไปสัญญาแลก ญี่ปุ่นก็ไม่ส่งให้

ด่านที่ 5: รัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องพอใจ

ไทยต้องเอาผู้ร้ายไปสัญญาแลกเท่านั้นไม่พอ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของญี่ปุ่น มาตรา 4 ยังกำหนดว่า ในกรณีที่ไทยและญี่ปุ่นไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นมีดุลพินิจพิจารณาอย่างกว้างขวางว่า “หากเป็นการไม่เหมาะสม” (deemed to be inappropriate) ญี่ปุ่นก็ไม่จำเป็นต้องทำตามคำขอของไทย ซึ่งอะไรจะเหมาะสมหรือไม่นั้น ก็คงสุดแท้แต่ที่ท่านรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะคิด

ด่านที่ 6: กฎหมายญี่ปุ่นระบุข้อห้ามไม่ให้ส่งตัว

แม้ท่านรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะมองว่าเป็นการเหมาะสมที่จะส่งคุณทักษิณกลับมาประเทศไทย ก็มิใช่ว่าจะส่งได้ แต่ต้องผ่านด่านกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของญี่ปุ่น มาตรา 2 ซึ่งกำหนดข้อห้ามไม่ให้ส่งตัวคุณทักษิณไว้อีกหลายกรณี หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ส่งไม่ได้ อาทิ

- ห้ามส่งตัวหากเห็นว่าความผิดของคุณทักษิณเป็นความผิดทางการเมือง (political offense) หรือการขอให้ส่งตัวคุณทักษิณเป็นการพยายามนำตัวคุณทักษิณมาลงโทษทางการเมือง

(เช่น คุณทักษิณอาจต่อสู้ว่า คดีความทั้งหมดที่มุ่งเล่นงานคุณทักษิณตั้งแต่กระบวนการรัฐประหารโค่นอำนาจทางการเมือง ฯลฯ แต่คุณทักษิณก็ต้องไม่ลืมว่าคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนั้นเป็นเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการประมูลที่ดิน ญี่ปุ่นอาจไม่มองว่าเป็นเรื่องการเมือง)

- ห้ามส่งตัวหากความผิดคุณทักษิณตามกฎหมายไทยเป็นความผิดที่มีโทษเบา กล่าวคือกฎหมายญี่ปุ่นกำหนดว่า หากโทษความผิดคุณทักษิณเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ก็ห้ามส่งตัว

(เช่น คุณทักษิณอาจต่อสู้ว่า คุณทักษิณถูกศาลไทยพิพากษาจำคุกเพียง 2 ปี จึงเป็นกรณีโทษเบาที่ไม่ให้ส่งตัว แต่อย่าลืมว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่ศาลไทยใช้ลงโทษคุณทักษิณนั้น มาตรา 122 ได้บัญญัติให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ว่าญี่ปุ่นจะตีความกฎหมายอย่างไร)

- ห้ามส่งตัวหากความผิดของคุณทักษิณตามกฎหมายไทยเป็นความผิดที่ไม่สามารถเอาผิดหรือลงโทษตามกฎหมายของญี่ปุ่นได้ (double criminality)

(เช่น คุณทักษิณอาจต่อสู้ว่า ความผิดเรื่องการทุจริตที่เกิดจากการประมูลที่ดินโดยภรรยานายกรัฐมนตรีนั้น แม้กฎหมายไทยจะมองว่าผิด แต่กฎหมายญี่ปุ่นอาจไม่ถือว่าเป็นความผิด ก็ห้ามส่งตัว)
หากจะบอกว่าคุณทักษิณมั่นใจในข้อกฎหมายว่าไม่ถูกส่งตัวกลับไทย ก็พอเข้าใจอยู่ แต่ที่น้องคุณทักษิณต้องมานั่งตอบคำถามว่า ทำไมถึงไม่ขอส่งตัว หรือทำไมขอแล้วส่งมาไม่ได้ ก็อาจเข้าใจยากหน่อย

หรือกล่าวอีกทางหนึ่ง สุดท้ายใครเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ ข้อนี้ตอบง่าย แต่งานนี้ใครฉลาดหรือไม่ ข้อนี้ตอบยาก!!!

ฮือ!!?หวยยิ่งลักษณ์ ตรงเป๊ะป้ายรถเด็กพท.รวยอื้อ...

'มาดามปู' ให้โชค คนเสื้อแดง-รปภ.เพื่อไทยเฮ ถูกเลขท้ายหวยรัฐบาล 62 ตรงกับทะเบียนรถนายกฯหญิงเจ้าตัวหัวเราะร่า ก่อนรุดดูทะเบียนรถตัวเอง ขณะที่บางรายนำอายุ-วันเกิด “แม้ว” มาตีเป็นเลขเด็ดรวยถ้วนหน้า ด้านเซียนหวยเซ็งถ้วนหน้าเจ้ามือกินเรียบ เลขดังไม่ออก ส่วนผอ.กองสลาก เดินหน้าขอรัฐบาลใหม่ทบทวนถ่ายทอดสด ป้องกันประชาชนถูกหลอกลวง ขณะที่ ผบช.ภ.2 สนธิกำลังจับเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่เมืองพัทยา แฉมีเครือข่ายรับแทงพนันหวยจาก 108 เจ้ามือใหญ่ทั่วประเทศมีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่ 16 ส.ค. และผลปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกหมายเลข 62 ทำให้บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างคึกคักขึ้นมาทันที โดยเฉพาะบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงที่ปักหลักประจำอยู่ที่ทำการพรรค ต่างส่งเสียงเฮแสดงความดีใจกันเป็นแถว รวมทั้งเจ้าหน้าที่พรรคหลายคน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคาร เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำลานจอดรถ ต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และส่งเสียงดีใจกันยกใหญ่ บางคนถึงกับเปรยว่า “นายกฯหญิงให้โชค” ทั้งนี้เนื่อง จากบรรดาคนเสื้อแดง และเจ้าหน้าที่ประจำพรรค ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลข 62 กันหลายคน

จากการสอบถามทราบว่า เลขดังกล่าวนอกจากจะเป็นเลขท้ายทะเบียนรถโฟล์คตู้สีดำป้ายแดง หมายเลข ว 1662 กรุงเทพฯ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แล้วนั้น บางรายก็ยึดเอาอายุของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีอายุ 62 ปี บางคนก็ยึดเอาวันเกิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ คือวันที่ 26 ก.ค. และกลับเป็นเลข 62 ทั้งนี้แม้แต่โชว์เฟอร์ที่ขับรถให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ถูกกับเขาด้วย โดยได้เดินมาบอกผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า “ถูกเหมือนกัน แต่ซื้อน้อย” ขณะที่ทีมรักษาความปลอดภัย ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ซื้อ บางคนก็บอกว่าไม่เล่นหวย ทั้งนี้ เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ทราบถึงเรื่องดังกล่าว ถึงกับแสดงอาการตกใจ ก่อนที่จะสอบถามผู้สื่อข่าวว่า “จริงเหรอ เลขอะไรที่ออก” เมื่อ ผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นเลข 62 ซึ่งเป็นเลขของทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีใช้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถึงกับยิ้มชอบใจ พร้อมหันไปถามคนใกล้ชิดว่าซื้อกันหรือเปล่า และก่อนขึ้นรถกลับก็ได้เดินไปดูทะเบียนรถตัวเองด้วย

อีกด้านหนึ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ประจำงวดที่ 40 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีทั้งบรรดาเซียนหวยที่มาร่วมชมการออกรางวัล และยังคงเดินหาซื้อลอตเตอรี่ในนาทีสุดท้ายก่อนออกรางวัลกันจำนวนมาก เพราะไม่มีฝน และมีเลขเด็ดในงวดนี้จำนวนมาก ทั้งนี้มี นายวรวิทย์ ลิมปชัยมนตรี ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาเป็นประธานในการออกรางวัล โดยรางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ออกได้แก่หมายเลข 814 345 074 และ 005 ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัวได้แก่หมายเลข 62 และรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 356960 ขณะที่รางวัลที่ 1 พิเศษชุดที่ 1 ได้แก่ชุดที่ 25 หมายเลข 356960 สุดท้ายรางวัลที่ 1 พิเศษ ชุดที่ 2 ได้แก่ชุดที่ 53 หมายเลข 356960 ในการออกรางวัลครั้งนี้ บรรดาเซียนหวยต่างร้องเสียงเซ็งแซ่ด้วยความผิดหวัง เนื่องจากบรรดาเลขดังที่ซื้อเก็งกันไว้นั้น ไม่ออกรางวัลเลย

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผบช.ภ. 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรพล จินดาหลวง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นำกำลังตำรวจจากกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี สภ.บางละมุง และ สภ.เมืองพัทยา กว่า 50 นาย พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาที่ ค. 422/2554 ลงวันที่ 16 ส.ค. เข้าตรวจค้นบ้านหรูเลขที่ 17/34 หมู่บ้านพัทยาแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบจำหน่ายหวยใต้ดินรายใหญ่ระดับประเทศ จากการตรวจค้นพบภายในบ้านพบมีกลุ่มคน 68 คน กำลังนั่งจดบันทึกโพยหวย โดยมีนายสมภาร คำมณี อายุ 41 ปี รับเป็นเจ้าของบ้านและเจ้ามือ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางเป็นเครื่องแฟกซ์ 25 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 12 เครื่อง, เครื่องคิดเลข 63 เครื่อง, สมุดเงินฝากของธนาคารต่าง ๆ 20 เล่ม, เช็คเงินสด 10 เล่ม, เงินสด 1 แสนบาท, อาวุธปืนสั้น 3 กระบอก และโพยหวยใต้ดินที่ถูกแฟกซ์มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกจำนวนมาก

พล.ต.ท.ไถง เปิดเผยว่า การจับกุมหวยใต้ดินในครั้งนี้ถือเป็นรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก แต่ก็ยังมีอีก 2-3 แห่งในพื้นที่ศรีราชา ซึ่งจะได้ขยายผลจับกุมกันภายหลัง ส่วนรายนี้แนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นสถานที่รับแทงพนันหวยใต้ดินโดยรับจากเจ้ามือใหญ่จำนวน 108 รายทั่วประเทศ โดยมีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท ส่วนพนักงานที่ มาจดโพยหวยจากการสอบถามทราบว่าได้ค่าแรงวันละ 1,500 บาท นอกจากนี้ยังทราบอีกว่า นายสมภาร เจ้าของบ้าน อดีตเคยทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบเครือข่าย จ.จันทบุรี แต่ภายหลังได้เลิกทำแล้วเนื่องจากถูกตำรวจกวดขันจับกุมอย่างหนัก จึงหันมาทำธุรกิจหวยใต้ดินเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ขณะที่รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้ามือหวยรายใหญ่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 108 ราย จะได้ขออำนาจศาลออกหมายจับมาดำเนินคดีต่อไป.

ที่มา: เดลินิวส์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดาบนั้นคืนสนอง !!?

รัศมีแห่งการเข่นฆ่า, ก็ฉวัดเฉวียน โฉบเฉี่ยว ดังฉึกแน่นฉับ ไปยัง “อดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”, และ “เทพเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกฯฝ่ายความมั่นคง สิพี่น้อง
เมื่อกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
“ธาริต เพ็งดิษฐ์” อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ “ดีเอสไอ” รื้อแฟ้มคดีลับ จากกรุเก่าที่เก็บเอาไว้.....
ทั้ง “อภิสิทธิ-สุเทพ” จะมาแหกปากร้องกระเชอ โดนรังแกตัวงอเป็นกุ้งคงไม่ถูก...เมื่อกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ใครก็รอดสันดอนไม่ได้...และไม่มีวันหนีหลุด
ขณะนี้ “ท่านธาริต” อธิบดีคนเขื่อง..กำลังตั้งเรื่อง?..เดินเครื่อง เล่นงานกันสุด..สุด??

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่แก้แค้น แต่จะแก้ไข!!
แต่ทั้งหมดนี้, มิได้หมายความว่า, “นายกฯปู” คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะให้อภัย??
“เสธ.ไก่อู” พันเอกสรรเสริฐ แก้วกำเนิด โฆษก ศอฉ.สร้างวีรกรรมสนั่นประเทศ ไว้เช่นใด..ท่านน่าจะรู้ดี!!
แม้จะอ้างเป็น “คำสั่งหน่วยงาน”...แต่การออกแอ็กชั่นเกินไป มันมีผลลบนะพี่
ถึงได้รับคำสั่งทำตามหน้าที่, ก็ไม่ควรเอ็กเซอร์ไซด์.. จนคนเขา ดูว่า “ล้ำเส้น”!!!
เมื่อมีน้ำขึ้นก็มีน้ำลง...ก้อ,ขอให้ท่านปลง..ปลง?...เมื่อตำแหน่งของท่านคงกระเด็น??

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สลายขั้ว สลายอำนาจ!!!
ดับทุกข์แห่งความแตกแยก ของ “ทหารวงศ์เทวัญ” และ “ทหารบูรพา” ได้..ถือว่า “บิ๊กอ๊อด” พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม เดินเกมฉลาด??
ยิ่งการประกาศ ไปโยกย้าย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซีซ่าร์ใหญ่แห่งกองทัพบก..ได้ใจขุนศึกใหญ่เป็นตับ
เมื่อ “นายกฯปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ “พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา” รับประกันซ่อมฟรี ว่าจะไม่ย้าย “บิ๊กตู่” ก็น่า เป็นเช่นนั้นแหละครับ
แต่ขอให้ระวัง “ภัยธรรมชาติ” ที่อาจจะมาถึงตัว “พล.อ.ประยุทธ์” ได้วันละ ๒๔ ชั่วโมง!
คนในรัฐบาลไม่คิดปลดท่านสักเวลา...มีแต่ “ป,เอ๋ย ปลา”?...คิดหาหนทางปลดให้ท่านลง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“ปั้นงานใหญ่-งานยักษ์”
ผลักดันเต็มที่ เพื่อสร้าง “สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “ของ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ให้เป็นที่ประจักษ์!!!
โปรเจ็กเลิศสะแมนแตน ของ “บิ๊กน้อย” พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. ดูจะอลังการสร้างสรรค์ เป็นอย่างยิ่ง
ใช้งบประมาณ หลายพันล้าน เพื่อสร้างคุณอเนกอนันต์ แก่ “ตำรวจ”ทั้งประเทศ...เป็นการฝาก “ผลงานทิ้ง”
แต่กลัวว่า,งานนี้ “พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี” ต้องฝันสลายกลายเป็นหมันแน่...เพราะโอกาสถูกย้ายแรงเหลือเกิน!!!
ขืนดื้อดันทุรังต่อไป....มีแต่กลับตาย?....ชิงออกไป ก่อนที่จะยับเยิน???

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เมื่อฝนจาง..ฟ้าก็สว่างสดใส!!
ถูกเช็คบิล, เก็บเอากรุไปนั่งตบยุงอยู่ เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม...ด้วยอำนาจมืออำมหิต..ตรงนี้และที่นี่ ได้แต่เห็นใจ กับ เห็นใจ
เขาไง, “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” อดีตอธิบดีดีเอสไอ คนตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัด
เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี, ท่านคงไม่ถูกดองเค็ม ให้นั่งอึดอัด
คงได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ทำงานดี..... ฝากผลงานชั้นดี เอาไว้ในแผ่นดิน ให้คนได้จดจำ โปรดจับตา “คุณพี่ทวี”อย่าให้พลาด....คนนี้ท่านเก่งท่านฉลาด...น่าจะผงาดเป็น “ปลัดกระทรวงยุติธรรม”????


คอลัมน์:ตอดนิดตอดหน่อย,บางกอกทูเดย์
/////////////////////////////////////////////

ปาฐกถา สุรินทร์ พิศสุวรรณ: 'ชายแดนใต้สู่อาเซียน ต้องเปลี่ยนทัศนะกรุงเทพฯ'


สุรินทร์ พิศสุวรรณ
อีก 4 ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อันตามมาด้วยการเปิดเสรีด้านต่างๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลบวกหรือลบอย่างไรกับแรงงานไทย นับเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ได้จากปาฐกถาของเลขาธิการอาเซียน “ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เรื่อง “แนวทางการรับมือกับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีต่อแรงงานไทย” นับเป็นอีกประเด็นที่คนไทยโดยรวมควรมีโอกาสได้รับรู้

เป็นปาฐกถาในโครงการ “แนวทางรับมือกับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีต่อแรงงานไทย” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดร่วมกับชมรมการจัดการงานบุคลจังหวัดสงขลา ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

ทำไม การจะมอบภาระให้คนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหัวหอกนำไทยสู่ตลาดอาเซียน ถึงต้องเปลี่ยนทัศนคติกรุงเทพมหานคร โปรดไล่สายตาหาเหตุผลได้ จากปาฐกถาชิ้นนี้
0 0 0

“ชายแดนภาคใต้ ประชากรมีลักษณะแตกต่างหลากหลายดีอยู่แล้ว ขอให้เปลี่ยนทัศนคติของกรุงเทพมหานคร อย่าถือว่าความแตกต่างหลากหลายและเอกลักษณ์เหล่านี้ทำลายความเป็นเอกภาพของชาติ
คนที่นี่พูดภาษามาเลย์ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนทัศนคติได้ไหมว่า นี่คือทรัพยากรที่มีอยู่ สอนภาษามลายูกลางให้เขา สองภาษาของที่นี่ก็เป็นภาษามลายูกลางกับอังกฤษ เขาจะเป็นหัวหอกในการนำไทยสู่ตลาดอาเซียน นำนักท่องเที่ยวเข้ามา ดึงเอาการลงทุนเข้ามา ดัน SMEs สู่ตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เพราะเขารู้ภาษามลายู

ภาษาถิ่นตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ รักษาไว้ พัฒนามัน สอนให้เขาพูดมาเลย์กลางที่พูดกัน 300 กว่าล้านคนในอาเซียน ครึ่งหนึ่งในอาเซียนพูดภาษามาเลย์ แต่เพราะทัศนะของกรุงเทพมหานครมองว่า สิ่งนี้จะนำไปสู่การแตกแยก มันถึงพัฒนาต่อไปไม่ได้ มันถึงกลายเป็นความแตกแยก ต้องเปลี่ยนทัศนคติ”
0 0 0

ผมดีใจมากๆ ที่เห็นความตื่นตัวของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลามีมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อที่ตั้งไว้วันนี้คือ ผลกระทบ การเตรียมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแรงงาน บุคคลากร ทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 หรือค.ศ. 2015
ปีนี้ ค.ศ. 2011 เหลืออีก 4 ปีจะเป็นประชาคมอาเซียน ที่เรียกว่า The ASEAN Community
ประชาคมอาเซียนวางอยู่บน 3 เสาหลัก เสาหลักที่หนึ่งคือ เรื่องการเมืองและความมั่นคง Political and Security Community เสาหลักที่สองคือ Economic Community หรือ AEC
ท่านจะเห็นว่ามีการพูดถึง AEC กันบ่อยในสื่อมวลชนทั้งหลาย ในเรื่องการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC การเตรียมพร้อมที่จะได้ประโยชน์จาก AEC การเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปแข่งขันใน AEC การเตรียมพร้อมเพื่อจะแย่งตลาด AEC

อีกเสาหลักหนึ่งคือเรื่องสังคมและวัฒนธรรม ASEAN Socio-Cultural Community แปลว่าเป็นเสาที่จะทำให้ประชากรอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 600 ล้านคน มีความรู้สึก รู้จัก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเจ้าของประชาคมนี้ด้วยกัน พร้อมจะเข้ามาหาประโยชน์จากประชาคมนี้ แข่งขันในประชาคมนี้ และเป็นเจ้าของในการสร้างประชาคมนี้ด้วยกัน

โลกสมัยใหม่คือโลกที่แข่งขันกันด้านเศรษฐกิจ ภาษาที่ใช้กันในการทูตสมัยใหม่คือ ภาษาธุรกิจ การลงทุน การแข่งขัน เดี๋ยวนี้ในทางการทูตมีการพูดถึงเรื่องความมั่นคง ข้อตกลง การรับรองข้อตกลงน้อยลง 60–70% เป็นเรื่องของการลงทุน การแลกเปลี่ยน การท่องเที่ยว การแข่งขัน การลดภาษี การลดกำแพงภาษี การลดกำแพงซึ่งไม่ใช่ภาษี

กำแพงซึ่งไม่ใช่ภาษีคือ คุณภาพของสินค้า ขนาด ส่วนผสม สีสันของสินค้า เพื่อที่จะตั้งประเด็นกีดกัน ไม่ให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเข้ามา เพราะมีการลดภาษีระหว่างกันหมดแล้ว ตามข้อตกลง เขาเรียกว่า None Tariff Barrier คือ การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่การเก็บภาษีสินค้าขาเข้า

เพราะฉะนั้น สงขลาหรือภาคใต้ของประเทศไทย ถ้ามองแผนที่ของภูมิภาค จะเห็นเป็นหัวใจที่ยื่นเข้าสู่อาเซียนทางใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ทางตะวันตก เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ทางตะวันออก 200 กว่ากิโลเมตรข้ามอ่าวไทยก็คือ เขมร เวียดนาม ไกลไปอีกหน่อยก็คือ ฟิลิปปินส์

จะเห็นได้ว่า ด้ามขวานของภาคใต้ของเรา ยื่นเข้ามาในหัวใจของอาเซียน มันจึงมีการท้าทายมาก มีสิ่งต้องเตรียมพร้อมเรียนรู้ รับรู้มาก โอกาสมีมาก ลูกหลานของเรา หรือตัวเราเอง สามารถที่จะออกไปหางานทำในภูมิภาคอาเซียนได้ ทั้ง 10 ประเทศ

ชีวิตในอนาคต จึงเป็นชีวิตที่เคลื่อนย้าย เคลื่อนไหว (Mobile) เป็นชีวิตที่มีทางเลือกเยอะ เป็นชีวิตที่มีความน่าตื่นเต้น มีโอกาสเปิดกว้าง แต่ก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เพราะต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือคุณภาพของคน จะต้องแข่งขันกับคน 600 ล้านคน

คนเรียนจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่ หรือปัตตานีก็ตาม ไม่ได้แข่งขันกับคนแค่ 60 ล้านคนในประเทศเท่านั้น ถ้าจะเป็นวิศวกร เป็นสถาปนิก เป็นทันตแพทย์ เป็นหมอ เป็นพยาบาล เป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

Hospitality Industry เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แปลก สงขลาน่าจะมี เพราะมีท่าเรือ มีสนามบินนานาชาติ ต้องสำรวจสินค้าก่อนเรือและก่อนเครื่องบินออกว่า ถูกต้องตาม L/C ใบสั่ง ตามข้อตกลงที่บริษัทจากมาเลเซีย จากสิงคโปร์ จากยุโรป จากจีน จากญี่ปุ่น สั่งเข้ามาหรือไม่ เรียกอาชีพนี้ว่า Surveyor แปลว่า สำรวจสินค้าให้ถูกต้องตามสเป็คที่เขาสั่ง อีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพการบัญชี
ขณะนี้ตกลงกันแล้วว่า เป็น 8 อาชีพ ที่จะมีโอกาสเคลื่อนย้ายในภูมิภาคของอาเซียน ไปที่ไหนก็ได้ เพราะ

ฉะนั้น 8 อาชีพนี้คือ 8 อาชีพที่มองได้ 2 แง่
1. ทางเลือกเยอะในชีวิต
2. จะไม่จำกัดอยู่ตรงนี้แล้ว
จะไปเปิดคลินิกที่สิงคโปร์ก็ได้ ไปเปิดบริษัท Consultant (ที่ปรึกษา) ทางด้านสถาปัตยกรรม และทางด้านวิศวกรรมที่มาเลเซียก็ได้
ไปทำงานใน Hospitality Industry เรียนมาทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการต้อนรับขับสู้คือ โรงแรม สปา การให้บริการทางด้านท่องเที่ยว เป็นไกด์ เป็นผู้นำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ สามารถจะไปทำงานที่บรูไนได้ หรือที่ฟิลิปปินส์ได้

มองได้ว่าโอกาสมีมากขึ้น ชีวิตน่าตื่นเต้น มีทางเลือก ชีวิตของลูกหลานเราต่อไปนี้ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในขอบขัณฑสีมาของประเทศนี้อีกแล้ว
อีกแง่หนึ่งคือ ถ้าเราต้องการจะย้ายไปบ้านเขา เขาก็ย้ายมาที่เราได้ เพราะฉะนั้นการแข่งขันจะสูงขึ้น คุณภาพต้องดีขึ้น สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นแล้วรอด หรือเอาชนะได้
ตรงนี้แหละคือ ปัญหาของประเทศไทย ปัญหาของคนสงขลา ปัญหาของคนทุกจังหวัดในประเทศไทยคือ เรื่องความสามารถในการแข่งขัน เรื่องของ Competitiveness คุณภาพของบุคคลากรที่ผลิตออกมา คุณภาพของผลผลิตในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เราผลิตออกมา

คนสิงคโปร์มาเที่ยวที่นครศรีธรรมราช เข้าไปร้านอาหารที่โรงแรม นั่งโต๊ะบอกว่า May I have a glass of water? พนักงานเสิร์ฟที่นครฯ บอกว่า อะไรก๊อ 3 ครั้ง เขาหายอยากเลยครับ ลุกหนี เข้าใจว่าสงขลา และหาดใหญ่ไม่มีปัญหานั้น

ผมดีใจที่ได้ยินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พูดถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เริ่มด้วยภาษา คุณจะเป็นหมอที่ดีเยี่ยม แต่ถ้าคุณยังถามอะไรก๊ออยู่ คุณจะเป็นสถาปนิก หรือวิศวกรที่ดีเยี่ยม แต่ถ้าคุณไม่สามารถบริการลูกค้าได้ เพราะสื่อกับเขาไม่ได้ จะเป็นทันตแพทย์ หรือพยาบาล หรือหมอ ถึงแม้จะไปเปิดคลินิกในต่างประเทศ ภายใต้กรอบของอาเซียนได้ แต่ถ้ายังสื่อกับเขาไม่ได้ พูดได้แค่ภาษาเดียว คุณก็ไม่สามารถจะไปได้

ระวังให้ดี 68% ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน เข้ามาสู่ภาคบริการ ใน 100 บาท มี 68 บาท จะเข้าสู่ระบบของการศึกษา ธุรกิจด้านสาธารณสุข การบริการด้านให้คำปรึกษา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม เป็นธุรกิจภาคบริการ

เพราะฉะนั้น จะหวังให้โรงงานจากญี่ปุ่น ย้ายมาตั้งโรงงาน ใช้คำว่า Food Processing หรือการผลิตอาหาร การบรรจุหีบห่อ การแข่งขันด้านแรงงานราคาถูก โรงงานทอผ้า แม้แต่โรงงานผลิตรถยนต์ ภาคการผลิตในโรงงานที่เรียกว่า Manufacturing ลดลง ลดลง ลดลง เหตุเพราะค่าแรงงานที่จีนถูกกว่า ค่าแรงงานที่อินเดียถูกกว่า ค่าแรงงานประเทศเพิ่งเกิดใหม่ในเอเชียกลาง ถูกกว่าในอาเซียน

68% ของการลงทุนต่างประเทศ ปีหนึ่ง 50,000 ล้านดอลลาร์ เกือบ 70% ที่เข้ามาคือ ภาคบริการ
ภาคบริการจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ภาคบริการคือการให้มูลค่าเพิ่มกับคนต่างชาติ หรือคนในประเทศ ที่ต้องการมีคุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้น เพราะในเรื่องวัตถุ รายได้ เศรษฐกิจ เราขยับขึ้นมาแล้วจ ากการหาเช้ากินค่ำมาเป็นหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หาการบริการในชีวิตที่ดีขึ้น

ตรงนี้แหละครับ เป็นสิ่งที่ทั้ง 10 ประเทศ ทั้ง 600 ล้านคน จะต้องให้ความสนใจการพัฒนาบุคคลากรของตัวเอง เพื่อเอาประโยชน์จากการที่เขาจะแสวงหาคุณภาพชีวิต การบริการที่ดีขึ้น
ญี่ปุ่นต้องการพยาบาลจากประเทศอาเซียนทั้งหมด เพราะคนของเขาแก่ลง มีคนเข้าไปอยู่ในที่พักคนชรามากขึ้น เขาผลิตพยาบาลไม่ทัน คนรุ่นใหม่ของเขาผลิตไม่ทัน หรือผลิตแล้ว เลือกที่จะมีครอบครัวดูแลลูก แทนที่จะอยู่ในภาคการบริการพยาบาล

เขาให้ทุนมาสอนภาษาญี่ปุ่นกับพยาบาลในอาเซียน เรียนไปหนึ่งปีสอบภาษาญี่ปุ่นได้สองคน เพราะกว่าจะจบพยาบาลอายุ 23, 24, 25 ปี มันอาจจะช้าเกินไป ที่จะเลือกเรียนภาษาที่สองให้กับตนเอง
ที่สิงคโปร์ขณะนี้ ตลาดการบริการ ไม่ว่าร้านอาหาร สปา โรงแรม เต็มไปด้วยคนจีน และคนจีนเหล่านั้นพูดภาษาอังกฤษ แรงงานจีนเหล่านั้นพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าแรงงานไทย สมัยหนึ่งเป็นแรงงานจากฟิลิปปินส์ แต่ตอนนี้จีนเต็มไปหมด สมัยหนึ่งเคยเป็นคนอินโดนีเซีย แต่เดี๋ยวนี้จีนเข้ามาแย่งงานด้านการบริการระดับนั้นไป

ตอนนี้ สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาทั้งหลาย ต้องตัดสินใจคือ แรงงานระดับไหนในอาเซียน ที่ต้องการเจาะให้เป็นพื้นที่ของแรงงานไทย จะไปแข่งกับเขาในระดับนั้นไหม ไม่มีทางที่จะสู้เขาได้ จะแข่งกับเขาในระดับนี้ไหม ไม่แน่ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่า
จะแข่งกับเขาในเรื่องการบริหารจัดการ หรือด้านการวิจัยค้นคว้า Research and development และพัฒนาสินค้า สู้เขาได้ไหม ไม่แน่

ตรงนี้แหละครับ 64 ล้านคน จะอยู่ตรงไหนของประชาคมอาเซียน เป็นคำถามระดับประเทศ เป็นคำถามสำหรับผู้บริหาร เป็นคำถามสำหรับรัฐบาลใหม่ เป็นคำถามของผู้บริหารระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่น และจังหวัดที่อยู่ชายแดน

สงขลานี่ยิ่งกว่าชายแดนอีก เพราะเป็นบริเวณที่สภาพภูมิศาสตร์ยื่นเข้าไปในหัวใจของอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะฉะนั้นที่คิดเรื่องนี้นี่ถูกแล้ว แต่อยากจะเรียกร้องว่า ต้องเร็วกว่านี้ ต้องมี Sense of Urgency ความรู้สึกว่ามันฉุกเฉินแล้วนะ วันเดียวก็เสียไปไม่ได้แล้ว ชั่วโมงเดียวก็ปล่อยไม่ได้แล้ว ต้องตื่นตัวทั้งองคาพยพ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาบอกว่า ในตลาดของการขุดเจาะนอกฝั่งสงขลา แรงงานต่างประเทศทั้งนั้น เพราะเราไม่มีบุคลากรด้านนั้น ในราคานั้น ในระดับความรู้ความสามารถ Skill ขนาดนั้น
การต่อท่อในโครงสร้างทางทะเล การบริหารจัดการ การส่งทรัพยากร หรือปัจจัยทั้งหลายบนแท่นขุดเจาะ ไม่ว่าอาหาร น้ำ พืชผัก มันจะมีเรื่อง Logistics เข้ามาเกี่ยวข้อง มันจะมีเรื่องขนส่งสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง มันจะมีเรื่องการบริการเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าสงขลาไม่พร้อมที่จะสู้ ถ้าภาคใต้ของไทยไม่พร้อมเข้าไปแข่งขันในตลาดตรงนั้นที่กำลังเกิดขึ้น ก็ต้องระวัง เพราะมันจะเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาแข่งขันกับเรา

ตรงนี้แหละครับที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ในวันนี้ ทำในสิ่งซึ่งเป็นหัวใจ และปัจจัยของประชาคมอาเซียน เราอยากให้คนทั้ง 600 ล้านคนแหละครับได้ประโยชน์ในระดับที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อม ความสามารถ และความตั้งใจที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดนี้ แต่ที่แน่ๆ รออยู่ตรงนี้ไม่ได้ ทั้งองคาพยพที่มีอยู่ในประเทศนี้ ต้องพัฒนา ต้องปรับปรุง ต้องขยัน

อาเซียนคนรู้จักเยอะ โรงแรมอาเซียนมีอยู่ในหาดใหญ่ใช่ไหมครับ โฆษณาให้เขาหน่อย เพราะผมใช้บ่อย ที่ภูเก็ตมีร้านตัดผมอาเซียน ที่พัทยามีสถานอาบ อบ นวด อาเซียน แต่คนไทย 64 ล้านคน เข้าใจสปิริต เข้าใจสาระ เข้าใจจุดประสงค์ และเป้าหมายของคำว่า อาเซียนแค่ไหน นี่คือภารกิจที่ผมต้องทำ ในช่วงที่เหลืออีกปีครึ่ง ก่อนจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน

ผมหวังจะเห็นคำว่า อาเซียนจะมีความหมายมากกว่าโรงแรมที่หาดใหญ่ มากกว่าร้านตัดผมที่หาดป่าตอง และมากกว่าสถานอาบ อาบ อบ นวดที่พัทยา เพราะถ้าไม่รู้จัก ปี 2558 มันมาเร็วมาก ตอนนั้นผมไม่อยู่แล้ว
อีก 44 ปีครึ่ง ประเทศไทยถึงจะมีโอกาสเป็นเลขาธิการอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง เพราะเราผลัดเปลี่ยนกันเป็นประเทศละ 5 ปี 10 ประเทศ 50 ปี เพราะฉะนั้น ถ้าจะเตรียมลูกเตรียมหลานไปเป็นเลขาธิการอาเซียนคนต่อไป ยังมีเวลาให้เตรียมตัวอีก 45 ปี

หวังว่าผมหมดวาระแล้ว อย่างน้อยๆ คนไทยจะรู้จักอาเซียนมากขึ้น บางทีนักเรียนมากล่าวหาผมว่า สะกดคำว่า ASEAN ผิด บอกว่าตัว I ครับท่านเลขาธิการไม่ใช่ตัว E อันนี้มัน ASEAN Association Of Southeast Asian Nation เกิดที่ประเทศไทย ตั้งที่ประเทศไทย ประเทศไทยเป็นผู้ขับดัน ผลักดันในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของอาเซียนมาโดยตลอด

หรือเรื่อง AEC หรือ AFTA หรือ ASEAN Free Trade Area เป็นความคิดของนายอานันท์ ปันยารชุน ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีรอบแรก เพราะจีนกับอินเดียกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เราใช้คำว่าจีนกับอินเดีย ดึงเอาออกซิเจนทางเศรษฐกิจ ทางการลงทุนจากต่างประเทศ ไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วมาก เราไม่มีอากาศจะหายใจ เราไม่มีออกซิเจนบริสุทธิ์ที่จะหายใจ มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์
นายอานันท์ถึงบอกว่า ถ้าไม่คิดถึง AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน อย่าหวังเลยว่า จะยืนหยัดอยู่ได้ในรูปของประชาคม เพราะฉะนั้นต้องคิดถึงเขตการค้าเสรี นี่เป็นความคิดของคนไทย

ถามว่าตั้งแต่ปี 1992 ที่คุณอานันท์เป็นนายกรัฐมนตรีรอบแรก จนกระทั่งบัดนี้เราพร้อมกว่าเดิมไหม ผมไม่แน่ใจ ทัศนคติของภาคเอกชนดีครับ ภาคเอกชนไทยนี่ กล้า มั่นใจ พร้อมที่จะเผชิญ พร้อมที่จะแข่งขัน
จะเห็นว่า ผู้นำภาคเศรษฐกิจไทยไม่มีใครบอกว่า ต้องปิดประเทศ ไม่มีใครบอกว่าต้องชะลอ ไม่มีใครบอกว่าต้องถอย ทุกคนบอกว่าต้องสู้ ต้องพัฒนา ต้องปรับปรุง ต้องเปลี่ยนระบบการผลิต ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ ต้องมีการบริหารจัดการใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ต้องแข่งขันกับเขา ต้องพัฒนาบุคคลากร
หลายประเทศหวั่นไหว หลายประเทศมีเสียงโอดครวญ หลายประเทศมีทัศนคติที่ค่อนข้างจะรีรอ แต่เชื่อผมเถอะ อาเซียนไม่เปิด WTO ก็เปิด ถึง ASEAN, WTO ไม่เปิด Globalization มันก็จะเปิด เพราะในโลกของยุคโลกาภิวัตน์ การแข่งขันมันเกิดขึ้นในทุกมุม ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล โรงงานจะย้ายเข้ามาสู่หมู่บ้านมากขึ้น

สมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ๆ ปี 2529 หาเสียงในเขตพื้นที่ชนบทนครศรีธรรมราช ไม่มีคนต่างชาติ ไม่มีคนตาสีทอง ไม่มีคนตาสีฟ้าแม้แต่คนเดียว

3–4 ปีให้หลัง เดินหาเสียงในพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน ลูกเขยเป็นฝรั่ง ลูกสะใภ้เป็นฝรั่ง หลานสะใภ้เป็นคนญี่ปุ่น หลานเขยเป็นคนเกาหลี เหลนเขยเป็นคนออสเตรเลีย เพราะแรงงานของเราเคลื่อนย้าย โลกาภิวัตน์มันไหลไปทุกที่ ลูกหลานของเราออกไปหางานทุกที่ งานมันเข้ามาหา และการแข่งขันมันเข้ามาหาทุกพื้นที่ มันไม่ใช่สังคมเกษตรกรรมเหมือน 30–40 ปีที่แล้ว

ขับรถมาจากพัทลุงก่อนเข้าสงขลา เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศ เฟอร์นิเจอร์จากจีนทั้งนั้น โรงงานมาจากต่างประเทศทั้งนั้น แทนที่จะเอาน้ำยางหรือก้อนยางออกไปผลิตในโรงงานเขา เขามาผลิตในบ้านเรา ราคายังถูกอยู่ ค่าขนส่งไม่ใช่ขนส่งเป็นก้อนใหญ่ๆ เรือใหญ่ๆ เป็นวัตถุดิบ แต่แปรสภาพเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าที่ใช้ได้ ออกจากสงขลา จากหาดใหญ่ไปสู่ตลาดผู้บริโภค เข้าตลาดเข้าร้านเค้าเรียกว่า Modern Trade หรือศูนย์การค้าใหญ่ๆ ได้ทันที ขึ้นหิ้ง ขึ้น Shelf ได้เลย

ประเทศในอาเซียน มีชนชั้นกลางมากขึ้น ประเทศในอาเซียนคนมีกำลังซื้อมากขึ้น ประเทศในอาเซียนการแข่งขันแรงงานจะสูงขึ้น ประเทศในอาเซียนจะถูกแย่งงานในระดับแรงงานขั้นต่ำมากขึ้น ประเทศในอาเซียนมีการประกอบสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้น

ทั้งหมดต้องการแรงงานที่พัฒนามากกว่านี้ ทั้งหมดต้องการผู้บริหารการจัดการด้านแรงงานสูงกว่านี้ ต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารมากกว่าที่เป็นอยู่
เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมี Sense of urgency รู้สึกว่านี่คือ ภาวะฉุกเฉินแล้ว วิ่งเกียร์หนึ่ง เกียร์สองอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ต้องเกียร์สี่ เกียร์ห้า

สถาบันการศึกษาต้องเข้าใจ สิ่งท้าทายอันนี้ ผลิตหมอไม่ใช่เพื่อ 76 จังหวัด หรือ 77 จังหวัดในประเทศไทย เพราะจะมีหมอฟิลิปปินส์มาแย่งงาน ด้านการบริการสุขภาพ จะมีพยาบาลจากอินโดนีเซีย จะมีแพทย์จากสิงคโปร์ ถ้าเราหวังให้เขาเปิด เขาไม่ได้เปิดอยู่ข้างเดียว
yes mobile ชีวิตในอนาคตมีทางเลือกเยอะ แต่ลูกหลานเราก็ต้องเก่งและดีจริงๆ ตรงนี้แหละครับจะทำอย่างไร

ตอนอยู่ในรัฐบาล ผมเคยเสนอว่า สาม สี่ ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรมีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายดีอยู่แล้ว ขอให้เปลี่ยนทัศนคติของกรุงเทพมหานครนิดเดียว อย่าถือว่าความแตกต่างหลากหลายและเอกลักษณ์เหล่านี้ ทำลายความเป็นเอกภาพของชาติ

คนจะนะ สะบ้าย้อย เทพา นาทวี พูดภาษามาเลย์ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนทัศนคติได้ไหมว่า นี่คือทรัพยากรที่มีอยู่ สอนภาษามลายูกลางให้เขา สองภาษาของที่นี่ก็เป็นภาษามลายูกลางกับอังกฤษ เขาจะเป็นหัวหอกในการนำไทยออกสู่ตลาดอาเซียน นำนักท่องเที่ยวเข้ามา ไปดึงเอาการลงทุนเข้ามา ดัน SMEs เข้าสู่ตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เพราะเขารู้ภาษามลายู

ผมเคยพูดอยู่ตลอดว่า ภาษาถิ่นตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ รักษาไว้ พัฒนามัน สอนให้เขาพูดมาเลย์กลางที่พูดกัน 300 กว่าล้านคนในอาเซียน ครึ่งหนึ่งในอาเซียนพูดภาษามาเลย์ แต่เพราะทัศนะของกรุงเทพมหานครมองว่า สิ่งนี้จะนำไปสู่การแตกแยก มันถึงพัฒนาต่อไปไม่ได้ มันถึงกลายเป็นความแตกแยก เพราะฉะนั้น ต้องเปลี่ยนทัศนคติ

ผมยืนยันว่าภาษาอังกฤษดีขึ้น 25% วันรุ่งขึ้นประเทศไทย จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขึ้น 100% เพราะเราที่ผ่านมาเราสื่อกับเขาไม่ได้ เราไปหลงภูมิใจในประวัติศาสตร์ว่า อย่ามาโทษเรานะภาษาต่างประเทศเราไม่ดี เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร พูดอยู่อย่างนี้ 30, 40, 50 ปี จนกระทั่งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งลาว เขมร เวียดนาม พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเรา สอบ TOFEL ได้มากกว่านักเรียนไทย ดีกว่านักศึกษาไทย ทั้งที่ประเทศเหล่านี้ ใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศอาณานิคม เป็นประเทศแม่ แล้วเราจะอธิบายยังไง

ผู้นำไทยทุกระดับที่ออกไปสู่ประชาคมอาเซียน ออกไปแล้วพูดกับเขาไม่ได้ ออกไปแล้วไม่สามารถที่จะแสดงความคิด มีส่วนร่วม โต้ตอบ ดีเบตเสนอความคิดกับเขาได้ มีแต่ Yes Coca cola มีแต่ No Pepsi มันต้องเปลี่ยนตรงนี้

คนที่ควรจะเปลี่ยนคือ คนที่อยู่ชายแดน คนที่ควรจะเปลี่ยนคือ คนที่อยู่ท่ามกลางพายุของการแข่งขัน คนที่ควรจะเปลี่ยนคือ พวกท่านที่อยู่ตรงนี้ คนภาคใต้คือคนที่ถูกโลกาภิวัตน์โดยภาคบังคับ เพราะภูมิศาสตร์ภาคใต้ หยิบยื่นลงไปในภูมิภาคส่วนใหญ่ของอาเซียน

ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย กำลังกลายเป็นมหาสมุทรที่มีการแข่งขันสูงยิ่งในขณะนี้ มีทั้งจีน อเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่นเข้ามา เพราะช่องแคบมะละกาคือ เส้นชีวิตของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หมื่นกว่าลำเรือสินค้า ด้านพลังงาน แก๊ส Oil Fuel แปลว่าน้ำมันดิบ มีอยู่ไม่รู้กี่หมื่นลำ ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับช่องแคบมะละกา ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไม่มีอากาศจะหายใจ เพราะไม่มีพลังงานไปผลิตสินค้า

จะผลักดันโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ก็เกิดปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น พลังงานจะต้องผ่านที่ไหนก่อน ถ้าจะผ่านประเทศไทยก็ตรงนี้ ภูเก็ต ตรัง เกาะปีนัง วิชาการเทคโนโลยีทั้งหลาย มันมาทางยุโรปมาที่เรา ถ้ามันมาจากจีน ญี่ปุ่น มันจะขึ้นฝั่งอ่าวไทย
ตรงนี้ล่ะครับคือ โลกาภิวัตน์ภาคบังคับของประเทศไทย

ลัทธิ ความคิด ความเชื่อ ไปดูสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมืองหลวงของเรา กรุงเทพมหานคร วัดจีนอยู่ฝั่งนี้ โบสถ์แขกอยู่ฝั่งนั้น โบสถ์คริสต์อยู่ฝั่งนี้ โบสถ์ฮินดูอยู่ฝั่งนั้นคือ สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ มาทางเรือทั้งนั้นแหละ แล้วมาทางไหนก่อน ไม่ได้มาทางตอนเหนือของประเทศไทย แต่มาทางภาคใต้นี้แหละครับ เพราะฉะนั้นทัศนคติของคนตรงนี้ จึงพร้อมที่สู้ พร้อมที่เปิด พร้อมที่จะเผชิญ

จึงไม่แปลกที่คนภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล จะคิดอย่างนี้ จึงไม่แปลกที่นครศรีธรรมราชคิดอย่างนี้ แต่ต้องต่อยอด เราอยู่กับอดีตไม่ได้ ต้องมองไปข้างหน้าและพร้อมจะเผชิญ
อย่างที่ผมเรียนให้ถือว่าอาเซียนคือ บ้านพักกลางทาง โลกาภิวัตน์มันมาแน่ และเราคุ้นเคยกับมันด้วย สำหรับกระแสนี้ การเปิดตลาด การแข่งขันตามมาแน่ และเราคุ้นเคยกับมัน เราเคยอยู่รอดมาแล้ว ให้ถือซะว่าอาเซียนคือบ้านพักกลางทาง ถ้าไม่มีอาเซียนมันจะแข่งขันกันรุนแรงกว่านี้

อาเซียน ให้เราเปิด ให้เราเผยอ ให้เราแย้ม และให้เราพัก หยุดพักเหนื่อยได้ ไม่เช่นนั้นจะเปิดกว้างทันที สู้เค้าไม่ได้ รับไม่ไหว ทนไม่ไหว เขาเอาหมด เขาแย่งหมด เขากินหมด เขากินเรียบ และอาเซียนค่อยๆเปิด ค่อยๆ เตือน ค่อยๆ สร้างความพร้อม และค่อยๆ ให้เราได้ปรับตัว

ไม่มีอาเซียนก็มี WTO ไม่มีอาเซียน ไม่มี WTO ก็มีโลกาภิวัตน์ เราปิดประเทศไม่ได้ ยกกำแพงขึ้นมาล้อมรอบไม่ได้ มีหนังสือเรื่องเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ฉบับหนึ่งเขาบอกว่า โลกแบนแล้วครับ ซึ่งเป็นชื่อหนังสือที่น่าสนใจมาก The World is flat ซึ่งมันขัดกับที่เราเรียนมา กาลิเลโอบอกว่าโลกกลม วิทยาศาสตร์บอกว่าโลกกลม แต่ไอ้นี่บอกว่า The World is flat เพราะมันไม่มีกำแพงระหว่างกันแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลื่อนย้ายได้

6 ประเทศอาเซียนบอกว่า ต่อไปนี้ ภาษีสินค้า 0% ทุกชนิด ขณะเดียวกันทั้ง 6 ประเทศก็พยายามกีดกันในส่วนซึ่งไม่ใช่ภาษี เช่น คุณภาพ สีสัน ขนาด ยาของคุณมีส่วนผสมอันนั้นเกินไปจากมาตรฐานของเรา ลิปสติกของ You มีสารชนิดนั้นมากกว่าที่เราอนุญาต เพราะฉะนั้นไม่ให้นำเข้า
สิ่งเหล่านี้กำลังได้รับการเจรจา สิ่งเหล่านี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งเหล่านี้กำลังได้รับความสนใจ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน สำหรับคน 600 ล้านคน เมื่อตลาดเป็น 600 ล้านคน แน่นอน งานมันจะเพิ่มขึ้น แต่มันต้องแข่งขัน เมื่อตลาดเป็น 600 ล้านคนจริง แน่นอนการลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามา เพราะเขาต้องการลูกค้า 600 ล้านคนตรงนี้

ตรงนี้คือโจทย์ คือปัญหาที่เราต้องเตรียมรับ ผมก็ได้แต่เตือน ได้แต่เรียกร้อง ได้แต่พยายามที่จะกระตุ้น คุณพ่อ คุณแม่อยู่บ้านต้องเอาใจใส่ ในเรื่องที่ลูกเรียน ต้องเอาใจใส่ในเรื่องที่ลูกกำลังเตรียมตัวเพื่ออนาคต ต้องเอาใจใส่สาขาวิชาที่ลูกเรียน และต้องเรียกร้องจากสถาบันการศึกษา ไม่ว่าเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน หลักสูตรของ You ต้องดีเลิศ การฝึกอบรม Training ของ You ต้องตลอดชีพ สนใจวิชาอะไร เข้ามาเรียนภาคฤดูร้อน เรียนภาคค่ำ เพราะต้องแข่งขันกับคนข้างนอก

สำคัญที่สุดคือ พอกันทีกับความภูมิใจในอดีต ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ เช่น เรามีภาษาของเราเอง เราไม่ต้องเรียนภาษาอื่น เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
โลกสมัยนี้ เขาไม่ถามว่าคุณเป็นเมืองขึ้นของใครหรือเปล่า โลกสมัยนี้เขาถามว่า คุณรับการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน แรงงานของคุณมีคุณภาพแค่ไหน เทคโนโลยีของคุณพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน การบริหารจัดการมีสมรรถนะ สมรรถภาพแค่ไหนที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับแรงงานได้ดีและราบรื่นไม่มีปัญหา

อีกอันหนึ่งที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพูดคือ Sustain Ability พัฒนาให้ยั่งยืน พัฒนาแล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พัฒนาแล้วไม่ทำลายแหล่งน้ำ พัฒนาแล้วไม่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นเครื่องจรรโลงชีวิตที่มีคุณภาพ

เพราะฉะนั้น Sustain Ability กับเรื่องของการยั่งยืนและการพัฒนา คือสิ่งที่โลกมองเหมือนกัน แม้แต่สวนปาล์มและน้ำมันปาล์ม ผลิตผลน้ำมันปาล์มก็เป็นประเด็นที่มีความขัดแย้ง เมื่อเร็วๆ นี้ มีคนออกมาบอกว่า การปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นการเปลี่ยนป่าเมืองร้อนเป็นป่าชนิดเดียว กว้างขวางหลายร้อยหลายพันตารางกิโลเมตร คุณทำลาย Diversity ของป่าเมืองร้อน เราบอกว่า นี่คืออาชีพของเรา เขาบอกว่าถ้าคุณปลูกพืชชนิดเดียว มันทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย

ตอนนี้ มีการต่อต้านการปลูกน้ำมันปาล์ม และผลิตผลจากน้ำมันปาล์มโดยที่เราไม่รู้ตัว

ที่มา.ประชาไท
+++++++++++++++++++++++++++++++