--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เปิดแฟ้ม ครม.เฉลิม..เสนอตั้งกรรมการปราบปราม ทุจริตภาครัฐ !!?

โดย : กชพรรณ สุขสุจิตร์

เปิดแฟ้มครม."ยิ่งลักษณ์" เสนอปรับเบี้ยเลี้ยงกองอาสารักษาดินแดน กฟภ.เสนอสร้างเคเบิลใต้น้ำเกาะกรูด ตั้งคณะกรรมปราบปรามทุจริตภาครัฐ

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับเงินบำรุงประจำปีของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ เงินบำรุงประจำปีขององค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศประจำ ค.ศ. 2011และ 2012 และเงิน Working Capital Fund ประจำปี ค.ศ. 2011 และการเสนอขอปรับอัตราเงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินเเดง และเสนอผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯเเละรมว.มหาดไทย เสนอโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ(เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ เสนอการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 และเสนอขอให้ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่

พล.อ.ยุทธ ศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯ เสนอร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... และขออนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเพื่อความร่วมมือด้านปรมาณู

สำหรับวาระเพื่อทราบ มีดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. 2539

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวม จ.ลำพูน พ.ศ. ....

ศาลปกครอง เสนอรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553

สภาผู้เเทนราษฎร เสนอรายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 125 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอผลการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกฯ

สำนัก งานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ เสนอผลการดำเนินงานของครม.รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วง 3 เดือน (เดือน ก.ย.-พ.ย. 2553)

กระทรวงสาธารณสุข และสปสช. เสนองบดุล และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2553 และ 2552

กระทรวง มหาดไทย และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ เรื่องการฟื้นฟูการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น