--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ครม.เห็นชอบร่าง MOU ตั้งศูนย์ประสานฯเขตเศรษฐกิจ 3 ชาติ !!?

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ แถลงมติครม.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้ 1.เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) โดยถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเป็นความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกันของ 3 ประเทศ 2. เห็นชอบให้มีการลงนามในร่างความตกลงฯ โดยมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ในฐานะรัฐมนตรีประจำกรอบแผนงาน IMT-GT เป็นผู้ลงนามในความตกลงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 แผนงาน IMT-GT ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ประเทศมาเลเซีย และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) ให้นายนิวัฒน์ธำรง เป็นผู้ลงนาม

นายภักดีหาญส์ กล่าวอีกว่า 3. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าบำรุงประจำปีให้กับศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไปจำนวนปีละ 500,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) โดยค่าบำรุงประจำปี 2555 ให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และอนุมัติในหลักการให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรเงินงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อชำระเงินบำรุงประจำปีแก่ศูนย์ฯ ในปี ต่อ ๆ ไป ถึงปี 2559 และให้ สศช. จัดทำคำของบประมาณเป็นเงินค่าบำรุงประจำปี 2556 ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่มา.เนชั่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น