--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ป.ป.ช. ประกาศค่าความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ 6.6 จากเต็ม 10 .


กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงค่าคะแนนความโปร่งใสหน่วยงานรัฐในปีงบประมาณ 2554 ที่ดำเนินการวัดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำดัชนีวัดความโปร่งใสสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.นั้น ได้ผลปรากฏว่า มีค่าความโปร่งใสอยู่ที่ระดับ 6.6 จากคะแนนเต็ม 10 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามดัชนีรายตัวชี้วัดย่อยตามปัจจัยหลัก 4 ด้านที่สะท้อนค่าความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ด้านความโปร่งใสในการกำหนดยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสในการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงานในระดับสูง (6.8 )แต่มีความโปร่งใสในการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในระดับปานกลาง(5.5 ) ส่วนค่าความโปร่งใสในการติดตามประเมินผล (6.1) และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( 8.0 ) มีค่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงสูงมาก สะท้อนถึงความพยายามในการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

การวัดค่าคะแนนความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรมของประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจวัดความโปร่งใส โดยยึดถือความถูกต้องของข้อมูลจากหลักฐานการดำเนินงานตามภารกิจหลักเพียง 1 ภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่สามารถแสดงหลักฐานอ้างอิงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและลดอคติที่อาจเกิดจากการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะในการประเมินความโปร่งใสและภาพลักษณ์การทุจริตของหน่วยงาน

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2554 ทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภค กลุ่มภารกิจด้านสังคม กลุ่มภารกิจด้านการยุติธรรมและความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและวิชาการ

สำหรับกลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภค มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการประเมินฯ อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กลุ่มภารกิจด้านสังคม อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านการยุติธรรมและความมั่นคง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ อาทิ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและวิชาการ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

"ค่าคะแนนเฉลี่ยความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่วัดเฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เมื่อจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกกลุ่มโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.3- 6.7 ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีค่าคะแนนความโปร่งใสสูงสุด และหน่วยงานที่ผ่านการประเมินความโปร่งใสในวันที่ 3 ธันวาคมนี้

ที่มา.เนชั่น
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น