--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ไทยมีผู้สูงวัย65 ปีขึ้นไปสูงสุดในอาเซียน !!?


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเปิดตัว "อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว" ในงานประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 1 /2556 ว่า องค์การ สหประชาชาติให้คำนิยามว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14 สำหรับประเทศไทยข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2555 พบว่าโลกมีประชากรจำนวน 7,058 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปถึง 565 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8 ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยมีอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 12.59 ซึ่งมากที่สุดในประเทศอาเซียน

"ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 7 ล้านคน หรือร้อยละ 10.7 ในปี 2550 เป็น 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 14.5 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ในปี 2568 หากประเมินแล้วจะพบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และจากนั้นอีก 10 ปีจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด" นพ.เจษฎา กล่าว

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานการประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ระยะที่ 2 พ.ศ.2550-2554 โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) พบว่า ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพเพียงร้อยละ 34.2 จากเป้าหมายร้อยละ 50 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 18.7 จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 เป็นสมาชิกชมรมและร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 23.7 จากเป้าหมายร้อยละ 25 ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 29.9 จากเป้าหมายร้อยละ 80 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีร้อยละ 56.7 จากเป้าหมายร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่ผ่านการประเมินตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

"กรมมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดภายในทศวรรษต่อไปคนไทยต้องสุขภาพดี โดยกำหนดอายุเฉลี่ยของคนไทยไม่น้อยกว่า 80 ปี ในปี 2565 ผ่านโครงการอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋วซึ่งเป็นการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุม มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายให้เป็น ผู้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแก่ภาคีเครือ ข่ายทั่วประเทศ ชุมชนหรืออำเภอใดสนใจสอบถามได้ที่กรมอนามัย โทร.025904508

ที่มา.เนชั่น
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น