--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

เอแบคโพลล์ ระบุ แก้ รธน.คอร์รัปชั่น ต้นเหตุความขัดแย้ง !!?


ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐในการดูแลความสุขของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และความเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นร้อนทางการเมืองในปีใหม่นี้ โดยศึกษาจาก ประชาชน 1,750 ตัวอย่างทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจในระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อสอบถามถึงหน่วยงานรัฐยอดเยี่ยมที่ดูแลความสุขของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประทับใจมากที่สุด พบว่า อันดับ 1. ได้แก่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ 37.4% อันดับ 2.ได้แก่ โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ร้อยละ 25.1% อันดับ 3. ได้แก่ กองทัพและตำรวจที่ดูแลความสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ 16.3% อันดับ 4 ได้แก่ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ 11.9% อันดับที่ 5.ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ และหน่วยงานอื่นที่แก้ปัญหาอุบัติเหตุ ได้ 5.5% และอันดับ 6.ได้แก่ หน่วยงานที่บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติและที่เกี่ยวข้องได้ 3.8%

เมื่อถามถึงความหวังหรือความกลัวต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในปีใหม่นี้ พบว่า ส่วนใหญ่ 67.4% ยังมีความหวังที่จะก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่ 32.6% กลัวต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในปีใหม่นี้

อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่า คุณธรรมที่หวังว่าจะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยในปีใหม่นี้ ส่วนใหญ่หรือ 93.7% ระบุความกตัญญูรู้คุณ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รองลงมาคือ 75.9% ระบุความซื่อสัตย์สุจริต 75.1% ระบุความรัก ความเมตตากรุณา ความมีน้ำใจไมตรี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 68.2% ระบุการให้อภัย 61.4% ระบุความมีวินัย ขยันหมั่นเพียร 60.8 %ระบุ ความเสียสละ และ 56.9% ระบุความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

สิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุดว่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในหมู่ประชาชนและเกิดการชุมนุมใหญ่ในปีใหม่นี้ พบว่า อันดับแรก 34.7% ระบุคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 29.3% ระบุ ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในกลุ่มคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี 12.6% ระบุความไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ 8.3% ระบุปัญหาปากท้อง ราคาสินค้า ค่าครองชีพ 5.4% ระบุกฎหมายปรองดอง 4.6% ระบุความล้มเหลวของรัฐบาลในนโยบายสาธารณะ เช่น โครงการรับจำนำข้าว นโยบาย 300 บาท เป็นต้น และ 5.1% ระบุอื่นๆ เช่น ปัญหาที่ทำกิน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

ที่สำคัญคือ เมื่อสอบถามถึงของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากนักการเมืองมากที่สุด พบว่า อันดับแรก 53.7% ระบุขอให้นักการเมืองน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาใช้ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างจริงจังต่อเนื่อง 21.2% ระบุความซื่อสัตย์สุจริต 15.9% ระบุ ความจริงจัง จริงใจต่อกันในการแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน 5.5% ระบุการทำตามหน้าที่ สำนึกรู้คุณแผ่นดิน ขณะที่ 1.7% ต้องการทรัพย์สินเงินทองของนักการเมือง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น