--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขรก-พนง.ท้องถิ่นเฮ ปรับเงินเดือนใหม่ ป.ตรีให้ 1.3 หมื่น !!?


 ข้าราชการ-พนักงานท้องถิ่น เฮลั่น กรมการปกครองท้องถิ่นปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ขยายเพดานระดับ 7-9 ส่วน ระดับ 10 สูงสุดเกือบ 7 หมื่น บาท พร้อมเปิดสอบขรก.เพิ่ม ทั่วประเทศ รวม 7,911 อัตรา ตั้งแต่ธุรการ พัสดุ ช่างโยธา งานจัดเก็บรายได้ การเงิน นิติกรยันตรวจสอบภายใน คาดเปิดรับ เม.ย.56 นี้

นายศักดิพงศ์ ธรรม-อาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี 2556 ว่า เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ.56 ที่ผ่านมา โดย กสถ.จะเป็นผู้กำหนด หลักเกณฑ์รวมไปถึงวัน เวลา เปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคิดว่าประมาณเดือน เม.ย.56 นี้จะเปิดรับสมัครได้

"สำหรับหลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 2.ภาคความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.) และ 3.ภาคความเหมาะ-สมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยผู้สอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และนำคะแนน 3 ภาคมารวมกันเพื่อเรียงลำดับ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดย จะแบ่งเป็นเขต/ภาค เขตละ 6-9 จังหวัด และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุ 2 ปี” นายศักดิพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัคร ในระดับ 1-4 ประกอบด้วย ระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1,761 อัตรา ระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3,651 อัตรา ระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2,498 อัตรา และระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รวม 98 ตำแหน่ง 7,911 อัตรา

สำหรับตำแหน่งที่มีการเปิดรับสมัครจำนวนมาก คือ ตำแหน่งงานธุรการ พัสดุ ช่างโยธา งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี นิติกร ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการด้าน การศึกษา และมีตำแหน่งที่เปิดใหม่ เช่น สันทนาการ นักวิชาการสวนสาธารณะ และนักวิจัยจราจร เป็นต้น

ด้านนายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีการประชุม เมื่อ 21 ก.พ.56 มีมติเห็นชอบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง อบจ./เทศบาล/อบต. ซึ่งเป็นอำนาจตาม มาตรา 33(1) และมาตรา 17(4) มาตรา 24 วรรค 7 และมาตรา 26 วรรค 7 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ กจ./กท./ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ แทนอื่น ลงวันที่ 22 พ.ย.2544

นายเชื้อ กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร1008.1/ว3 ลงวันที่ 21 มี.ค.55 ให้ดำเนินการได้ภายใต้โครงสร้างอัตราเงินเดือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ ก.ถ.ให้ความเห็นชอบไปเมื่อ 21 ก.พ.56 หลัง นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.ลงนามแล้วเสร็จ โดยให้ได้รับสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า ก.พ.

"ดังนั้น เป็นหน้าที่ของ ก. กลางทั้งสาม ก. จะต้องประชุมร่วมกัน เพื่อไปกำหนด อัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง โดยเงินเดือนที่กำหนดต้องไม่ต่ำกว่า ก.พ. เช่น 1 ม.ค.55 ป.ตรี ก.พ.เงินเดือนแรกบรรจุ 11,680 บาท อปท.ก็จะได้ไม่ต่ำกว่านั้น หรือ 1 ม.ค.56 ป.ตรี ก.พ.เงินเดือนแรกบรรจุ 13,300 บาท ของ อปท.ก็จะได้ไม่ต่ำกว่านี้ แต่สูงกว่าได้ ในส่วนนี้จะมีผลย้อนหลัง 3 รอบ หรือ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค.55 และ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 1 ม.ค.56 เช่นเดียวกันกับ ก.พ." นายเชื้อ กล่าว

สำหรับบัญชีเงินเดือนของท้องถิ่นใหม่ ให้ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 11 ธ.ค.51 โดยที่ผ่านมา ระดับหรือซี ที่มีการเหลื่อมล้ำกันกับ ก.พ.คือ ระดับ 7-9 ที่เต็มขั้นเงินเดือน ส่วนระดับล่างลงมีความไม่แตกต่างกัน เมื่อมีการปรับบัญชีเงินเดือนท้องถิ่นใหม่ ระดับ 7 จะได้เงินเดือนตั้งแต่ 16,190-39,630 บาท ระดับ 8 เริ่มตั้งแต่ 19,860-54,090 ระดับ 9 เริ่มตั้งแต่ 24,400-63,960 และระดับ 10 เริ่มตั้งแต่ 29,980-67,500 บาท

ที่มา.สยามธุรกิจ
///////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น