--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การรถไฟ ในยุค รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงค์..

หลังจากร่วมเป็นกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทยมานาน เมื่อถึงคราวที่องค์กรต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รับความวางใจจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ให้นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการ(บอร์ด)การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) แทนนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ อดีตประธานบอร์ดที่ลาออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา  เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปกำกับดูแลการพัฒนาหน่วยงานการรถไฟฯ ตลอดจนการผลักดันโครงการต่างๆที่กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการเร่งรัดงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งพ.ศ.2556-2563 หรือโครงการตามพ.ร.ก.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่ง รศ.ดร.บุญสมได้ให้สัมภาษณ์ ถึงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการในฐานะประธานบอร์ดร.ฟ.ท.ไว้อย่างน่าสนใจหลายประเด็นดังนี้

มีแนวทางการบริหารแตกต่างจากบอร์ดชุดอื่นหรือไม่
   
ระยะเวลาประมาณ 7 เดือนที่ได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการบอร์ดและประธานคณะอนุกรรมการทรัพย์สินร.ฟ.ท.ผมได้เรียนรู้หลายเรื่อง ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โดยเฉพาะจุดแข็งด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและจุดอ่อนด้านภาพลักษณ์การให้บริการ แต่ก็น่าชมเชยเรื่องการเดินรถ การซ่อมบำรุงภายใต้ข้อจำกัดมากมายทั้งในเรื่องงบประมาณและสภาพของอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานมาก นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เพื่อนำไปพัฒนาการรถไฟฯของประเทศไทย  แต่ทั้งนี้ยังมีความจริงหนึ่งที่ต้องพูดถึง หากนับถึงปัจจุบันนี้ก็ล่วงเข้าสู่ 115 ปี ยิ่งดูเหมือนว่าจะได้รับการยอมรับน้อยลงจากประชาชนผู้ใช้บริการส่งผลให้หลายคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟไปสู่ระบบอื่นๆ
   
"ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่าย โดยจะไม่เน้นการบริหารจัดการบนแผ่นกระดาษ แต่จะให้ความสำคัญในการเร่งเปลี่ยนภาพลักษณ์โดยเร็วด้วยการเร่งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้การเดินทางด้วยรถไฟกันมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะการพัฒนาที่ดินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป พร้อมกับการส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟอย่างปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรควบคู่กับการหล่อหลอมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนการพัฒนาทางด้านกายภาพสถานี ปรับปรุงสภาพรถ ความแข็งแรงของรางและหมอนในแนวเส้นทางและสถานีต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ชนชั้นกลาง-ชนชั้นล่างได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง อย่างมั่นใจมากขึ้น ผ่านระบบรถไฟทางคู่เส้นทางต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางให้กับชนชั้นสูงผ่านระบบรถไฟฟ้าที่การรถไฟฯรับผิดชอบอีกหลายเส้นทาง เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงเตรียมบรรจุเงื่อนไขการก่อสร้างที่พักให้กับพนักงานไว้ในทีโออาร์การพัฒนาที่ดินแปลงต่างๆอีกด้วย"

นโยบายการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่กำหนดไว้อย่างไร
   
นโยบายที่ดีหลายข้อยังคงเดินหน้าต่อไปหากโครงการไหนมีความพร้อมจะนำออกประมูลหารายได้หล่อเลี้ยงร.ฟ.ท. จะเร่งรัดโดยจะเร่งผลักดันไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการอื่นๆให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วทั้งที่ดินแปลงมักกะสัน สถานีแม่น้ำ หรือพื้นที่กิโลเมตรที่ 11 ย่านพหลโยธิน เช่นเดียวกับที่ดินตามสถานีต่างๆในโครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประมูลปลายปีนี้และในปี 2557 โดยเฉพาะหัวเมืองสำคัญๆทั่วทุกภาค
   
พร้อมกันนี้ยังจะดึงงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการประชาชนออกมาดำเนินการพร้อมกับเค้นเอาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้แสดงออกให้ตอบโจทย์ไปในทิศทางเดียวกัน จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาอย่างตรงตามเป้าหมาย

อะไรคืองานเร่งด่วนที่ต้องทุ่มเทให้เกิดผล
   
ปัจจุบันฝ่ายบริหารและปฏิบัติการมีผู้ว่าการการรถไฟฯเป็นผู้นำที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ส่วนฝ่ายนโยบายอย่างบอร์ดถือเป็นความปรารถนา ความตั้งใจให้รถไฟเป็นทางเลือกที่ 1 ในการเดินทางของประชาชน แต่จะทำอะไรก่อน-หลังเท่านั้นเอง โครงการใหม่ตามแผนเดินหน้าให้ต่อเนื่อง ปัจจุบันควรเร่งฟื้นภาพลักษณ์เป็นลำดับแรกให้เป็นที่ยอมรับโดยเร็ว
   
ส่วนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร  ทำงานอย่างทุ่มเท ดังนั้นสิ่งที่ปฏิบัติลงไปจึงต้องเกิดเป็นรูปธรรมได้จริง เช่น งานการบริหารจัดการทรัพย์สิน-ที่ดินทำเลต่างๆที่สามารถนำไปพัฒนาหารายได้
   
เช่นเดียวกับฝ่ายการเดินรถ และฝ่ายซ่อมบำรุงเพราะหากเทียบกับต่างประเทศแล้วการรถไฟฯของไทยสามารถทำได้ดีกว่าหลายเท่า ศักยภาพของบุคลากรไทยดีกว่าเนื่องจากถูกจำกัดให้อยู่สถานการณ์ที่ต้องพยายามเอาตัวรอดมานานภายใต้ข้อจำกัดอุปกรณ์และงบประมาณ นี่แหละคือจุดแข็งที่จะถูกนำไปขับเคลื่อนองค์กรการรถไฟฯให้กลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้ใช้บริการ"
   
ก็ต้องตามไปดูผลงานการทำงานของ รศ.ดร.บุญสม ในฐานะประธานบอร์ด ร.ฟ.ท.ที่ถือว่าจัดคนได้เหมาะสมกับภารกิจจะสามารถขับเคลื่อน ร.ฟ.ท.ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมต้องการอยากจะให้เป็นไปหรือไม่

ที่มา.นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น