--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information)

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ หรือ ASEAN-COCI มีหน้าที่ดำเนินการงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสนเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งสิบร่วมเป็นคณะกรรมการ ในระยะแรก คณะทำงานได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Fund) ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นจำนวน 5,000 ล้านเยน
   
ต่อมาในปี 2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของ ASEAN-COCI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม (Sub-Committee on Culture) และคณะอนุกรรมการด้านสนเทศ (Sub-Committee on Information) ซึ่งมีหน้าที่คือ การพิจารณาจัดทำและกลั่นกรองการเสนอโครงการใหม่ต่อ ASEAN-COCI รวมถึงวางแผนปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความต้องการของภูมิภาค โดยจะจัดให้มีการประชุมปีละหนึ่งครั้ง ให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
 
 ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของ ASEAN-COCI ได้ก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมจำนวนมาก ครอบคลุมงานหลากหลายมิติ ทั้งผลงานด้านวรรณกรรมและอาเซียนศึกษา ผลงานด้านศิลปะการแสดง ผลงานด้านทัศนศิลป์ ผลงานด้านสนเทศ และผลงานด้านมรดกวัฒนธรรม โดยนอกเหนือจากการดำเนินงานร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้ว ASEAN-COCI มีกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) ซึ่งปัจจุบันมี 12 ประเทศ/องค์การ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน สหภาพยุโรป และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเป็นการระดมทรัพยากรจากประเทศที่มีศักยภาพเพื่อช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆ ของอาเซียน โดยประเทศสมาชิกได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับประเทศคู่เจรจาและมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี
 
 สำหรับการประชุม ASEAN-COCI ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2555 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม คณะกรรมการได้เห็นชอบและมีมติร่วมกันให้มีการพิจารณาโครงการด้านวัฒนธรรมและสนเทศภายใต้กรอบของ ASEAN-COCI ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) โดยเน้นการใช้วัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงประชาชนในภูมิภาคเข้าด้วยกันและเน้นบทบาทของสื่อโดยเฉพาะการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู้สึกถึงความเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น

ที่มา.นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
--------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น