--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาทำความรู้จัก : ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ !!พลันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้บรรดาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107-112 และความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113-118 และความผิดตามประกาศหรือคำสั่ง คสช. ให้การกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักร และในระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนั้น

หลายคนที่ได้ฟังคำประกาศของ คสช.อาจจะไม่เข้าใจว่า "ศาลทหาร" คืออะไร ไม่ได้บังคับใช้เฉพาะกับทหารหรือ

พลิกดูพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 พบอำนาจศาลทหารบัญญัติอยู่ในมาตรา 13 ระบุว่า ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิด และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ศาลทหารก็เหมือนศาลพลเรือน แต่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทหาร หรือกับบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทหารประจำการระดับต่างๆ นั่นเอง ยกเว้นคดีที่กระทำผิดร่วมกับพลเรือน คดีที่ต้องดำเนินคดีในศาลเด็กและเยาวชน และคดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน

ศาลทหารดังกล่าวนี้ เรียกว่า "ศาลทหารในเวลาปกติ" ซึ่งยังไม่ใช่ศาลทหารตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 37 เพราะศาลทหารที่ คสช.ประกาศ คือ "ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ" ซึ่งตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา 36 บัญญัติว่า "ในเวลาไม่ปกติ" คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอำนาจ แต่ถ้าผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคำสั่งนั้นได้ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงคราม หรือเลิกใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารยังคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ในศาลหรือที่ยังมิได้ฟ้อง...

กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ "ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ" คือศาลทหารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหาร แต่กระทำผิดในความผิดที่ผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกประกาศให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีด้วย

สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ประกาศ คสช.ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารนั้น ในกลุ่มแรก คือ คดีหมิ่นสถาบัน ซึ่งสังคมไทยคงรู้จักกันดีอยู่แล้ว ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113-118 ประกอบด้วย

ความผิดฐานกบฏ, สะสมกำลังพลหรืออาวุธ หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ, ยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ, ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน และกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
----------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น