--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รองโฆษก ตร.แจงแนวคิดการปฏิรูปตำรวจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพฯ !!?


ปฏิรูปตำรวจ,พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษก ตร. กล่าวถึง แนวคิดเรื่องการปฏิรูปตำรวจว่า ได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งตั้งแต่องค์กรตำรวจได้ก่อตั้งขึ้นมา ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้สอดคล้องและสนองตอบกับสภาพปัญหาสังคมและความต้องการของพี่น้องประชาชนมาหลายครั้ง รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์กรตำรวจมาแล้วหลายฉบับ

สำหรับแนวคิดการปฏิรูปองค์กรตำรวจในครั้งนี้ ยังคงยืนอยู่บนหลักการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีเป้าหมายคือการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง ไปยังหน่วยตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อมีอำนาจบริหารจัดการหน่วยได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งในชั้นนี้ มีแนวคิดที่จะปรับรูปแบบให้กองบัญชาการต่างๆ เป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายความจำเป็นเร่งด่วนที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งยังสามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณและกำลังพลของตนเองได้ โดยมีส่วนบังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานกลางในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการกำกับดูแลการบริหารในภาพรวม

ทั้งนี้ แนวทางการกระจายอำนาจดังกล่าว ได้มีการกำหนดเป็นหลักการไว้อยู่แล้วใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งแนวคิดการปฏิรูปในครั้งนี้ก็จะเป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินด้วย จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่าหากมีการปรับเปลี่ยนใดๆก็จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

สำหรับข้าราชการตำรวจเองก็ขออย่าได้หวั่นไหวและมั่นใจได้ว่าการปรับเปลี่ยนก็เพื่อจะลดการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม "รองโฆษก ตร.กล่าว.

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจ
////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น