--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประกาศ คสช.ที่ดีที่สุด !!?

โดย.วงค์ ตาวัน

ประกาศคสช.ฉบับที่ 63/2557 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ว่ากันว่าเป็นประกาศฉบับที่ดีที่สุด น่าสนใจที่สุด และน่าติดตามผลที่จะติดตามมาอย่างใจจดจ่อ

เนื้อหาสาระสำคัญก็คือ

"การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ของรัฐต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

แต่การดำเนินคดีต่างๆ ที่ผ่านมาและการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ทำให้ปัญหาความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมเกิดขึ้น และอาจมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต"

ฟังเช่นนี้แล้ว นับว่าตรงใจกับคนไทยแทบทั้งประเทศ

เพราะนี่แหละคือ ปัญหาใจกลางสำคัญประการหนึ่ง อันนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกอย่างรุนแรงตลอด 9 ปี 10 ปีที่ผ่านมา!

การที่คสช. หยิบมาออกประกาศ กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง จึงน่าจะเป็นความหวังให้กับ สังคมไทยได้

ที่เฝ้ามองกันว่า คสช.เข้ามาแก้ปัญหา คงไม่ได้มาแสวงหาอำนาจเสียเองนั้น

เมื่อกล้าหยิบเรื่องนี้มากล่าวถึง เพื่อวางนโยบายแก้ปัญหา

ก็ต้องนับว่า ส่อแสดงให้เห็นความตั้งใจจะแก้ปัญหาอย่างถูกจุดโดยแท้จริง

เนื้อหาประการต่อมาในประกาศดังกล่าวระบุว่า

"คสช.ขอประกาศว่า

คสช.มีนโยบาย เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐว่า ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าศาล ป.ป.ช. องค์กรอิสระอื่น

อัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐ

ขอให้ยึดมั่นปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมและมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดำเนินคดี ตามประเภทคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งสาธารณชนตรวจสอบได้

หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดความเข้าใจผิดในการบังคับใช้กฎหมาย นำไปสู่ความขัดแย้งและแตกแยกในสังคม

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

ในฐานะประชาชนคนทั่วไป นอกจากจะเห็นด้วยทั้งหมดแล้ว

ยังอยากจะเน้นย้ำให้มีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจริงๆ

อย่างเช่น ป.ป.ช. หรือตุลาการในองค์กรอิสระ

ที่มา.ข่าวสด
_________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น