--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คสช. ออกประกาศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ !!?


ช่วงแรก ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 7  %  เหลือ 6.3 %
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

ช่วงสอง เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9  %
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

(ฉบับเต็ม)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 92/2557

เรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยคสช.เห็นสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเเละมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 549 พ.ศ.2555

2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และให้คงอัตราการเก็บดังนี้

(1)ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

(2) ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

3.ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 30 พ.ศ.2534

4.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

5.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ที่มา.มติชน
//////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น