--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศก.สาธารณสุข 4 ฉบับรวด คุมไวรัสอีโบลาในไทย !!?


prttytytytyyty
ก.สาธารณสุขออกประกาศ 4 ฉบับรวด คุมเชื้อ“อีโบลา” ระบุ 4 ปท.-เมืองเป็นเขตติดโรค ผู้ป่วยมีลักษณะอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ศรีษะ ท้องเสีย กำหนดเป็นโรคต้องแจ้งความ

นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ประเทศหรือเมือง เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ได้แก่

(๑) สาธารณรัฐกินีบิสเซา (Republic of Guinea - Bissau)
(๒) สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Republic of Sierra Leone)
(๓) สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia)
(๔) เมืองลากอส (Lagos) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

ระบุว่า

ด้วยปรากฏว่ามีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย เกิดระบาดขึ้นในประเทศแถบแอฟริกา ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ถือเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง ยังไม่มียารักษาจําเพาะ อีกทั้ง ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) ในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดให้ประเทศหรือเมืองที่โรคนี้เกิดการระบาดเป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ประเทศหรือเมืองดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus
disease - EVD)

(๑) สาธารณรัฐกินีบิสเซา (Republic of Guinea - Bissau)
(๒) สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Republic of Sierra Leone)
(๓) สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia)
(๔) เมืองลากอส (Lagos) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria)

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ

ทั้งนี้มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ส.ค.57

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังออกประกาศเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ โดยเรียกโรคติดต่ออันตราย นี้ว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความเพิ่มเติม 20 โรค และผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีลักษณะอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อปวดศรีษะ และเจ็บคอ ตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นขึ้น ในรายที่มีอาการรุนแรงจะพบว่ามีตับวายหรือไตวาย ในบางรายจะมีเลือดออกทั้งในอวัยวะภายในและภายนอก จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด ส่วนใหญ่มักมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยหรือตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)

 ที่มา.สำนักข่าวอิศรา
/////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น